ԷՐՏՈՂԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՉԻՆԱՍՏԱՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ դէ­պի Փե­քին՝ Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Խի Ճին­փին­կի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Իր շփում­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կուին մին­չեւ Յու­լիս 30-ը։ Ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նայ բարձ­րաս­տի­ճան պա­տուի­րա­կու­թիւն մը, ո­րու կազ­մին մէջ կը գտնուին նա­խա­րար­ներ, ե­րես­փո­խան­ներ, բարձ­րաս­տի­ճան դի­ւա­նա­կալ­ներ, գոր­ծա­րար­ներ եւ զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Հարկ է նշել, որ Էր­տո­ղան 2012 թուա­կա­նին ալ այ­ցե­լու­թիւն մը տուած էր Չի­նաս­տան, երբ տա­կա­ւին վար­չա­պետ էր։ Ան­գա­րա-Փե­քին ա­ռանց­քին վրայ վեր­ջին շուրջ տասը տա­րուան ըն­թաց­քին աշ­խոյժ երկ­խօ­սու­թիւն մը կ՚ապ-րըւի բարձր մա­կար­դա­կի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու ա­ռու­մով։ Նոյն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին կող­մե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը աս­տի­ճա­նա­բար կը ստա­նայ ռազ­մա­վա­րա­կան բնոյթ։

Ներ­կայ այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Էր­տո­ղան եւ իր չի­նա­ցի պաշ­տօ­նա­կի­ցը կը քննար­կեն երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քը եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը՝ բո­լոր ե­րե­սակ­նե­րով։ Բաց աս­տի, Էր­տո­ղան եւ Ճին­փինկ կար­ծի­քի փո­խա­նա­կում­ներ կ՚ու­նե­նան այն բո­լոր տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին եւ մի­ջազ­գա­յին խնդիր­նե­րուն շուրջ, ո­րոնք մաս կը կազ­մեն եր­կու եր­կիր­նե­րու հե­տաքրք­րու­թեան շրջագ­ծին։

Ճին­փին­կի ա­ռըն­թեր, Էր­տո­ղան կը մէկ­տե­ղուի նաեւ Չի­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Ժանկ Տե­ճիան­կի եւ Վար­չա­պետ Լի Քե­թիան­կի հետ։ Էր­տո­ղա­նի շփում­նե­րուն ծի­րէն ներս Փե­քի­նի մէջ կը կազ­մա­կեր­պուի նաեւ Թուր­քիա-Չի­նաս­տան գոր­ծա­րար ֆո­րում մը։ Այս առ­թիւ եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ կը ստո­րագ­րուին շարք մը հա­մա­ձայ­նագ­րեր։

Փե­քի­նի շփում­նե­րը ա­ւար­տե­լէ վերջ, 30 Յու­լիս-1 Օ­գոս­տոս թուա­կան­նե­րուն ալ Էր­տո­ղան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Էն­տո­նե­զիա։

Երեքշաբթի, Յուլիս 28, 2015