ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԺԸՆԵՒԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Ժը­նեւ, ուր կը մաս­նակ­ցի ՄԱԿ-ի Մար­դու ի­րա­ւանց խոր­հուր­դի 31-րդ նստաշր­ջա­նին։

Երկուշաբթի, Փետրուար 29, 2016