ԵԴՈՒԱՐԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԺԸՆԵՒ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Զուի­ցե­րիա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան Ժը­նե­ւի մէջ կը մաս­նակ­ցի՝ Սու­րիա­յէն խոյս տա­լով այլ եր­կիր­նե­րու մէջ ա­պաս­տան գտած փախս­տա­կան­նե­րուն ա­ջակ­ցու­թիւն ցոյց տա­լու հա­մար կազ­մա­կեր­պուած բարձր մա­կար­դա­կի հան­դիպ­ման։

Ժը­նե­ւի այս ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լէ վերջ, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան վա­ղը պի­տի ու­ղե­ւո­րուի Ո­ւա­շինկ­թըն՝ միա­նա­լու հա­մար Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ գլխա­ւոր­ւած պա­տուի­րա­կու­թեան, որ պի­տի մաս­նակ­ցի Մի­ջու­կա­յին անվ­տան­գու­թեան Դ. գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։ 

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016