ՄԱԿ-Ի ՄՕՏ ՊԱՔՈՒԻ ԿՈՂՄԷ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ

Թէեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թիւ­նը յա­րա­բե­րա­բար սա­ռե­ցեալ վի­ճա­կի մը մէջ կը գտնուի, սա­կայն հայ եւ ա­զէ­րի կող­մե­րուն մի­ջեւ լայ­նա­ծա­ւալ դի­ւա­նա­գի­տա­կան պայ­քար մը կ՚ըն­թա­նայ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն մօտ։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Պա­քու ՄԱԿ-ի անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին մօտ շրջանա­ռու­թեան մէջ դրած է հեր­թա­կան փաս­տա­թուղ­թը, որ սադ­րանք ու զրպար­տանք կը հա­մա­րուի Ե­րե­ւա­նի կող­մէ։

ՄԱԿ-ի անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին մօտ Ատր­պէյ­ճան շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրաւ 47 է­ջէ բաղ­կա­ցեալ փաս­տա­թուղթ մը, ուր ցու­ցա­կագ­րուած են հայ­կա­կան կող­մին դէմ մե­ղադ­րանք­ներ։ Ըստ ա­զէ­րի կող­մին, Մարտ ամ­սուան ըն­թաց­քին հայ­կա­կան կող­մը ա­ւե­լի քան 1200 ան­գամ խախ­տած է հրա­դա­դա­րը սահ­մա­նի եւ շփման գծի եր­կայն­քին։ Նոյն պնդում­նե­րով, հրա­դա­դա­րի խախտ­ման հե­տե­ւան­քով նոյն ժա­մա­նա­կա­հա­տուա­ծին վի­րա­ւո­րուած է ինն ու զո­հուած չորս ա­զէ­րի զի­նուոր։

Հայ­կա­կան կող­մը շին­ծու կը հա­մա­րէ Պա­քուի կող­մէ պաշ­տօ­նա­պէս յա­ռաջ քշուած այս մե­ղադ­րանք­նե­րը։ ԱՄՆ-ի մօտ Հա­յաս­տա­նի փոխ-դես­պան Հրա­չեայ Թաշ­ճեա­նի խօս­քե­րով՝ ՄԱԿ-ի մօտ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուած Ատր­պէյ­ճա­նի նա­մա­կը սադ­րանք ու զրպար­տանք է։ «Միակ նպա­տակն է տա­րա­ծել ա­պա­տե­ղե­կա­տուու­թիւն եւ ա­պա կողմ­նո­րո­շել մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւ­նը», ը­սաւ ան եւ ա­ւել­ցուց, թէ հայ­կա­կան կող­մը աշ­խու­ժօ­րէն իր քա­ղա­քա­կան դիր­քո­րո­շու­մը կը ներ­կա­յաց­նէ մի­ջազ­գա­յին բո­լոր խո­շոր հար­թակ­նե­րուն վրայ, նե­րա­ռեալ ՄԱԿ-ը։ «ՄԱԿ-ի մօտ Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւ­նը մեր դի­ւա­նա­գի­տա­կան օ­ղակ­նե­րէն ա­ռա­ւել աշ­խուժն է ու կը յա­ջո­ղի ճշգրիտ տե­ղե­կա­տուու­թիւն փո­խան­ցել մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան», ը­սաւ Թաշ­ճեան եւ ա­ւել­ցուց, թէ հայ­կա­կան կող­մը կը ջա­նայ ար­ձա­նագ­րեալ խախ­տում­նե­րու մա­սին ա­ռա­ւել ման­րա­մասն զե­կոյց­ներ ներ­կա­յաց­նել մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան։ «ՄԱԿ-ի մօտ մեր ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւ­նը Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ հրա­դա­դա­րի խախտ­ման բո­լոր դէպ­քե­րու մա­սին գրե­թէ ա­մէն ա­միս հա­մա­պա­տաս­խան տե­ղե­կա­տուու­թիւն կը տա­րա­ծէ», ը­սաւ Թաշ­ճեան։

«Ա­մե­րի­կա­յի ձայն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հայ­կա­կան ծա­ռա­յու­թիւ­նը փոր­ձած է այս հար­ցին շուրջ տե­ղե­կա­տուու­թիւն ստա­նալ նաեւ ա­զէ­րի կող­մէն, սա­կայն Ո­ւա­շինկ­թը­նի մօտ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նա­տան աղ­բիւր­նե­րը հրա­ժա­րած են ո­րե­ւէ մեկ­նա­բա­նու­թիւն տա­լէ։

Մեկ­նա­բան­նե­րու կար­ծի­քով, Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի դի­ւա­նա­գի­տա­կան հա­կա­մար­տու­թիւ­նը ՄԱԿ-ի մօտ պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Սեպ­տեմ­բեր։ Նիւ Եոր­քի մէջ Սեպ­տեմ­բե­րի 15-ին պի­տի բա­ցուի ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 70-րդ նս­տաշր­ջա­նը, ո­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին նաեւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ։ Ըստ ի­րենց, սա միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կրնայ հան­դի­սա­նալ ա­նոնց հեր­թա­կան հան­դիպ­ման լա­ւա­գոյն ա­ռի­թը։

Ուրբաթ, Մայիս 29, 2015