ԵԶԱԿԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան, Սու­րիա­հա­յոց հիմ­նախն­դիր­նե­րու հա­մա­կար­գող կեդ­րո­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ Հայ­կա­կան կար­միր խա­չի ըն­կե­րակ­ցու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ Երեւանի մէջ սկսաւ «Սու­րիա­հայ մշա­կոյ­թի շուն­չը Ե­րե­ւա­նի մէջ» ձե­ռա­գործ աշ­խա­տանք­նե­րու ա­ւան­դա­կան դար­ձած ցու­ցա­հան­դէս-տօ­նա­վա­ճա­ռը։

Ցու­ցա­հան­դէ­սին մաս­նակ­ցե­ցան Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրանոյշ Յա­կո­բեան, Գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նա­խա­րար Սեր­կօ Կա­րա­պե­տեան, Հայ­կա­կան կար­միր խա­չի գլխա­ւոր քար­տու­ղար Ան­նա Ե­ղիա­զա­րեան, Ա­մե­րի­կա­յի Հայ­կա­կան հա­մա­գու­մա­րի հա­մա­նա­խա­գահ Էն­թը­նի Պար­սա­մեան, Հա­մա­գու­մա­րի Հա­յաս­տա­նի եւ Ղա­րա­բա­ղի գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն Ար­փի Վար­դա­նեան եւ այլք։

Ցու­ցա­հան­դէս-տօ­նա­վա­ճա­ռին ներ­կա­յա­ցուած են ձե­ռա­գործ աշ­խա­տանք­ներ եւ հրու­շա­կե­ղէն։

Երկուշաբթի, Յունիս 29, 2015