ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Սեփական լրատուութիւն.-

Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բաժ­նին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ա­մառ­նա­յին ճամ­բա­րը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ եւ այդ ծրագ­րին մաս­նակ­ցած պոլ­սա­հայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին վե­րա­դար­ձան քա­ղաքս։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, այս ճամ­բա­րը մաս կազ­մեց «Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի խրա­խուս­ման ուղ­ղեալ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն։ Աշ­խար­հի զա­նա­զան եր­կիր­նե­րէն հայ ե­րի­տա­սարդ­ներ Լիզ­պո­նի մէջ հա­մախմ­բուե­ցան «Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։ Ճամ­բա­րին նպա­տակն էր՝ աշ­խա­տանք տա­նիլ հայ­կա­կան Wikipedia մը ձե­ւա­ւո­րե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Ե­րի­տա­սարդ­նե­րու ծա­ւա­լած գոր­ծու­նէու­թիւ­նը վե­րահս­կե­ցին «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բաժ­նի տնօ­րէն Տքթ. Ռազ­միկ Փա­նո­սեան, նոյն բաժ­նի կրթա­կան ծրագ­րե­րու պա­տաս­խա­նա­տու Ա­նի Կար­մի­րեան եւ «Ո­ւի­քի­մե­տիա» կազ­մա­կեր­պու­թե­նէն Ազ­նիւ Ստե­փա­նեան։ Ճամ­բա­րի օ­րե­րուն նա­խա­տե­սուած աշ­խա­տան­քին ա­ռըն­թեր մաս­նա­կից­նե­րը ըն­կե­րա­յին գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րու ալ մաս­նակ­ցե­ցան։ Բո­լոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հա­մար ա­ռանձ­նա­պէս հե­տաքրք­րա­կան էր՝ տես­նել «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Լիզ­պո­նի կեդ­րո­նի ըն­դար­ձակ հա­մա­լի­րը։ Այս վեր­ջի­նը հիմ­նար­կի բազ­մա­կող­մա­նի գոր­ծու­նէու­թեան սիր­տը կը հան­դի­սա­նայ ու կ՚ընդգր­կէ նաեւ թան­գա­րա­նի բա­ժին մը, ո­րու եր­դի­քին տակ կը ցու­ցադ­րուին Կիւլ­պէն­կեա­նի աշ­խար­հահռ­չակ հա­ւա­քա­ծո­յի ըն­տիր նմոյշ­նե­րը։

Սփիւռ­քի զա­նա­զան հա­մայնք­նե­րէն եւ Հա­յաս­տա­նէն Լիզ­պոն մեկ­նած ե­րի­տա­սարդ­նե­րը ճամ­բա­րի ծրագ­րի ա­ւար­տին ի­րար­մէ հրա­ժեշտ ա­ռին վառ տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րով եւ նոր ծա­նօ­թու­թիւն­ներ մշա­կած ըլ­լա­լու ու­րա­խու­թեամբ։ Ճամ­բա­րի բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­ցին «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ո­րոնք ալ ի­րենց հեր­թին գնա­հա­տե­ցին ա­նոնց կող­մէ տա­րուած աշ­խա­տան­քը։ 

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016