ԿՐԵՏԷԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Քո­ցիա­սի հետ։ Կրե­տէ կղզիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խա­րար­նե­րուն հան­դի­պու­մը, ո­րու ա­ւար­տին ա­նոնք սար­քե­ցին հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։

Յու­լիս 15-ի զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման ձա­խող փոր­ձին յա­ջոր­դած մթնո­լոր­տին մէջ Ա­թէն­քի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը այս առ­թիւ հաս­տա­տեց իր ա­ջակ­ցու­թիւնն ու զօ­րակ­ցու­թիւ­նը՝ Թուր­քիոյ ընտ­րեալ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն ի նպաստ, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

Իր կար­գին, Չա­վու­շօղ­լուն ալ շեշ­տեց, որ մաս­նա­ւո­րա­պէս Եւ­րո­պա­յի մէջ ոե­ւէ մէ­կը Յու­նաս­տա­նէն ա­ւե­լի լաւ չի կրնար ըմբռ­նել Թուր­քիոյ կող­մէ յաղ­թա­հա­րուած վտան­գը։ 

Երկուշաբթի, Օգոստոս 29, 2016