ԱԼԵՔՍ ՊՈՒՏԱՔԵԱՆԻ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

Օքս­­ֆորտ հա­մալ­սա­րա­նի եւ Պրի­թիշ Քաուն­սը­լի հա­մա­տեղ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Լի­բա­նա­նեան ֆրան­սա­խօս վար­ժա­րան­նե­րու ուղ­ղագ­րա­կան, բա­նա­ւոր եւ գրա­ւոր հար­ցա­շար­քե­րուն պա­տաս­խա­նե­լով՝ լի­բա­նա­նա­հայ Ա­լեքս Պու­տա­քեան հան­դի­սա­ցած է երկ­րորդ մրցա­նա­կա­կիր:  Պու­տա­քեան ու­շադ­րու­թիւն գրա­ւած է պա­տա­նե­կան տա­րի­քի դա­սա­կար­գու­մին մէջ իր գրե­լա­ձե­ւի հմտու­թեամբ,  շա­րադ­րու­թեան մէջ  անգ­լե­րէն լե­զուի տի­րա­պե­տու­թեամբ եւ այդ բո­լո­րով ալ ար­ժա­նա­ցած՝ դա­տա­կան կազ­մին կող­մէ ճշդուած երկ­րորդ մրցա­նա­կին:

Չորեքշաբթի, Փետրուար 3, 2016