ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Ե­րե­ւա­նի «Ե­ղի­շէ Չա­րենց» գրա­կա­նու­թեան եւ ա­րուես­տի թան­գա­րան եւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րահ։

Թան­գա­րա­նին մէջ Սերժ Սարգ­սեան դի­տեց «Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի ա­րուեստ. Մար­կոս եւ Սապ­րի­նա Գրի­գո­րեան­նե­րու հա­ւա­քա­ծոյ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը։ 2500 բնօ­րի­նակ ցու­ցան­մոյշ­ներ կ՚ընդգր­կէ այս հա­րուստ հա­ւա­քա­ծոն, ո­րու ցու­ցադ­րու­թեան հա­մար Գրա­կա­նու­թեան եւ ա­րուես­տի թան­գա­րա­նին կող­մէ ժա­մա­նա­կին յատ­կա­ցուած տա­րած­քը հիմ­նա­նո­րո­գուած եւ նոր մշտա­կան ցու­ցադ­րու­թեամբ ներ­կա­յա­ցուած է՝ Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան պիւտ­ճէէն յատ­կա­ցուած մի­ջոց­նե­րով։ Սերժ Սարգ­սեան ծա­նօ­թա­ցաւ ցու­ցաս­րահ­նե­րէն ներս ներ­կա­յա­ցուած աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ այդ բո­լո­րի պատ­շաճ ներ­կա­յաց­ման հա­մար ստեղ­ծուած պայ­ման­նե­րուն։

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հէն ներս Սերժ Սարգ­սեան այ­ցե­լեց «Ե­ղի­շէ Թա­դէո­սեան. Ռեթ­րոս­փեք­թիֆ. Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հի եւ Վա­հագն Գրի­գո­րեա­նի հա­ւա­քա­ծո­ներ» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը՝ նուի­րուած մե­ծա­նուն նկար­չի ծննդեան 145-ա­մեա­կին։ Պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ Սերժ Սարգ­սեան դի­տեց նաեւ աշ­խար­հահռ­չակ հայ նկա­րիչ­ներ Փա­նոս Թէր­լէ­մէ­զեա­նի ծննդեան 150-ա­մեա­կին նուի­րուած յո­բե­լե­նա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը եւ Սեդ­րակ Ա­ռա­քե­լեա­նի «Հայ­րե­նի բնաշ­խար­հի ու գիւ­ղա­կան կեան­քի քնա­րեր­գու» խո­րագ­րով ցու­ցա­հան­դէ­սը։

Այս եր­կու հանգ­րուան­նե­րուն ալ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­քին էր Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեան։  

Չորեքշաբթի, Փետրուար 3, 2016