ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԻՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ ՀԱՒԱՆՈՒԹԻՒՆ ՏՈՒԱՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻՆ

Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ նա­խա­գա­հու­թիւ­նը հա­ւա­նու­թիւն տուաւ նոր Հայ­կա­կան հան­րա­գի­տա­րան մը ստեղ­ծե­լու ծրագ­րին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, «Հայ­կա­կան հան­րա­գի­տա­րան» հրա­տա­րակ­չու­թեան ա­ռա­ջար­կին հի­ման վրայ ներ­կա­յա­ցուած է այս ծրա­գի­րը։ Այս նոր հան­րա­գի­տա­րա­նը բաղ­կա­ցած պի­տի ըլ­լայ տասն հա­տո­րէ՝ թուա­յին եւ տպա­գիր տար­բե­րակ­նե­րով։ Հան­րա­գի­տա­րա­նը ստեղ­ծե­լու հա­մար պի­տի կազմուին հե­ղի­նա­կ­­նե­րու մաս­նա­գի­տա­կան խում­բեր, ո­րոնք պի­տի կազ­մա­կեր­պեն յօ­դուած­նե­րու պատ­րաս­տումն ու ա­նոր հա­մա­կող­մա­նի քննար­կու­մը։ Այս նոր հան­րա­գի­տա­րա­նի պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուին յա­ջորդ տա­րիէն սկսեալ ու պի­տի շա­րու­նա­կուին մին­չեւ 2026 թուա­կա­նը։

Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ նա­խա­գա­հու­թիւ­նը մտա­դիր է դի­մում ներ­կա­յաց­նե­լու Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան՝ Հայ­կա­կան հան­րա­գի­տա­րա­նի հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­նե­րու յատ­կաց­ման ակն­կա­լու­թեամբ։

Ինչ­պէս ծա­նօթ է 1974-1987 թուա­կան­նե­րուն հրա­տա­րա­կուած էր 12+1 հա­տո­րով Հայ­կա­կան սո­վե­տա­կան հան­րա­գի­տա­րա­նը, ո­րու պատ­րաս­տու­թիւ­նը լուրջ ձեռք­բե­րում մըն էր հայ մշա­կոյ­թի եւ գրահ­րա­տա­րակ­չու­թեան պատ­մու­թեան մէջ։ Ըն­դու­նուած հա­մայ­նա­գի­տա­րա­նա­յին սկզբունք­նե­րով ա­ռա­ջին ան­գամ մշա­կուած, ամ­փո­փուած ու ներ­կա­յա­ցուած էին հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան, ա­րուես­տի, մշա­կոյ­թի, հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան կեան­քի, տնտե­սու­թեան, մարմ­նա­մար­զի, ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան եւ միւս ո­լորտ­նե­րու կա­րե­ւո­րա­գոյն ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներն ու դէմ­քե­րը։

Ուրբաթ, Յուլիս 3, 2015