ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎ

Ե­րէկ, մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ գու­մա­րուե­ցաւ Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին հեր­թա­կան ժո­ղո­վը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած նիս­տին ա­ռա­ջին ան­գամ մաս­նակ­ցե­ցան Նո­յեմ­բե­րի 1-ին նա­խա­տե­սուած ընտ­րու­թեան ըն­դա­ռաջ կազ­մուած ժա­մա­նա­կա­ւոր կա­ռա­վա­րու­թեան պատ­կան ան­դամ­նե­րը։ Պէշ­թէ­փէի նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տէն ներս կա­յա­ցած նիս­տին ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան Թուր­քիոյ ար­տա­քին ու ներ­քին կեան­քին վե­րա­բե­րեալ ա­ռաջ­նա­հերթ խնդիր­ներ։

Ժո­ղո­վէն վերջ հրա­պա­րա­կուած զե­կոյ­ցին մէջ նշուե­ցաւ, որ Սու­րիոյ սահ­մա­նին վրայ ձեռք առ­նուած անվ­տան­գու­թեան մի­ջոց­նե­րը քննար­կուած են ժո­ղո­վա­կան­նե­րուն կող­մէ։  Կա­րե­ւո­րու­թիւն ըն­ծա­յուած է՝ Սու­րիոյ մէջ ա­հա­բեկ­չու­թե­նէ մաք­րա­գոր­ծուած գօ­տիի մը ձե­ւա­ւոր­ման նկատ­մամբ։

Զե­կոյ­ցին մէջ ընդգ­ծուած է, որ ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­նե­րը չեն կրնար տկա­րաց­նել եղ­բայ­րու­թեան զգա­ցում­նե­րը։ Ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րին շրջագ­ծով պէտք է ա­պա­հո­վել նաեւ մի­ջազ­գա­յին հան­րա­յին կարծի­քին ա­ջակ­ցու­թիւ­նը։

Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դը տե­ղե­կու­թիւն­ներ ստա­ցաւ նաեւ՝ ընտ­րու­թիւն­նե­րու ան­դոր­րի ե­րաշ­խա­ւոր­ման ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ տա­րուած աշ­խա­տան­քին շուր­ջ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 3, 2015