ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՏԱՍՆՈՒԹ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԼԱՅՆԱԾԱՒԱԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Թուր­քիոյ տաս­նութ քա­ղաք­նե­րուն մէջ այս ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րուն ի­րա­կա­նա­ցուե­ցան լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Իզ­մի­րի։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, այս գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քին հսկո­ղու­թեան տակ առ­նուե­ցաւ քա­ռա­սուն­չորս հո­գի, նե­րա­ռեալ ոս­տի­կա­նու­թեան աշ­խա­տա­կից­ներ եւ դի­ւա­նա­կալ­ներ։ Տաս­նեօթ հո­գի ալ ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ։ Ա­նոնք կ՚ամ­բաս­տա­նուին զի­նուո­րա­կան գաղտ­նի տե­ղե­կու­թիւն­ներ ու փաս­տա­թուղ­թեր պա­հե­լով։ Են­թա­կա­նե­րը վե­րո­յի­շեալ նիւ­թին շուրջ ձեռ­նար­կուած հար­ցաքն­նու­թեան մը ըն­թաց­քին դուրս ե­կած են ի­րենց օ­րի­նա­կան ի­րա­ւա­սու­թիւն­նե­րու շրջագ­ծէն։ Նոյն աղ­բիւ­րը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ հսկո­ղու­թեան տակ առ­նուած­նե­րու կար­գին կը գտնուին «Զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցի» ան­դամ­ներ։ 

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015