ՄԱԹՎԻԵՆՔՈՅԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ

Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նակ­ցա­յին խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Վա­լեն­թի­նա Մաթ­վիեն­քո­յի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Ե­րե­ւան կա­տա­րած եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Այս­պէս, Վա­լեն­թի­նա Մաթ­վիեն­քօ տե­սակ­ցե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի, Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու կող­մէ։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սարգ­սեան եւ Մաթ­վիեն­քօ քննար­կե­ցին հայ-ռու­սա­կան բազ­մաբ­նոյթ օ­րա­կարգն ու երկ­կող­մա­նի ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րու­թիւ­նը ա­ւե­լի խո­րաց­նե­լու եւ ամ­րապն­դե­լու ուղ­ղեալ հե­տա­գայ քայ­լե­րը, այդ ամ­բող­ջին մէջ օ­րէնս­դիր մար­մին­նե­րու դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նով հան­դերձ։ Զրու­ցա­կից­նե­րը նոյն շրջագ­ծով բարձր գնա­հա­տե­ցին Հայ-ռու­սա­կան միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։

Վա­լեն­թի­նա Մաթ­վիեն­քօ Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քեց նաեւ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը, ո­րու ըն­թաց­քին պա­տաս­խա­նեց զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու բազ­մաբ­նոյթ հար­ցում­նե­րուն։ Ըստ ի­րեն, Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան եւ Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան՝ չի խո­չըն­դո­տեր այլ կա­ռոյց­նե­րու հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցու­մը։ Մաթ­վիեն­քօ հա­մո­զուած է, թէ Հա­յաս­տան կրնայ բարձ­րաց­նել իր դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան մօտ։

Բաց աս­տի, Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նակ­ցա­յին խոր­հուր­դի նա­խա­գա­հը Ե­րե­ւա­նի մէջ ընդգ­ծեց, որ Մոս­կուա պի­տի շա­րու­նա­կէ իր ջան­քե­րը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Մաթ­վիեն­քօ ցաւ յայտ­նեց, որ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին մէջ կ՚ապ­րուի դան­դա­ղու­թիւն, սա­կայն այս հա­կա­մար­տու­թիւ­նը անհ­րա­ժեշտ է կար­գա­ւո­րել խա­ղաղ ճա­նա­պար­հով։ 

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015