ԴԻՒԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ

Պելկ­րա­տի մէջ այ­սօր տե­ղի կ՚ու­նե­նայ ԵԱՀԿ-ի ան­դամ եւ գոր­ծըն­կեր եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն ժո­ղո­վը։ Կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դի 22-րդ ժո­ղովն է այս մէ­կը։ Դի­ւա­նա­գի­տա­կան այս հա­ւա­քին առ­թիւ մէկ­տե­ղուած են ԵԱՀԿ-ի ան­դամ 57 եւ գոր­ծըն­կեր 11 եր­կիր­նե­րու պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րը։ Սեր­պիա այս կա­րե­ւոր դի­ւա­նա­գի­տա­կան հա­ւա­քի տան­տէ­րը հան­դի­սա­ցած է՝ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի հան­գա­ման­քով։ Այս եր­կու օ­րե­րուն, գործ­նա­կա­նօ­րէն, Պելկ­րատ կը դա­սուի աշ­խար­հի դի­ւա­նա­գի­տա­կան մայ­րա­քա­ղա­քը։ Սեր­պիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ի­վի­ցա Տա­չիչ յայտ­նեց, որ Պելկ­րա­տի մէջ սա խո­շո­րա­գոյն քա­ղա­քա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւնն է 1989 թուա­կա­նէն ի վեր, երբ այն­տեղ այդ ժա­մա­նակ տե­ղի ու­նե­ցած էր չմիա­ցած եր­կիր­նե­րուն գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։

ԵԱՀԿ-ի եր­կօ­րեայ ժո­ղով­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րեն Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի, Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով եւ աշ­խար­հի յա­ռա­ջա­տար բազ­մա­թիւ պե­տու­թիւն­նե­րու գլխա­ւոր դի­ւա­նա­գէտ­նե­րը։ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու եւս մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ Պելկ­րա­տի ժո­ղով­նե­րուն։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Պելկ­րա­տի մէջ նա­խա­տե­սուած է Ճոն Քե­րիի եւ Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի ա­ռանձ­նազ­րոյ­ցը։

Մինչ այդ, Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան առ­կայ լա­րուա­ծու­թեան պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ Պելկ­րա­տի մէջ կը սպա­սուի նաեւ Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լուի եւ Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի տե­սակ­ցու­թիւ­նը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ քա­նի մը օր ա­ռաջ Փա­րի­զի մէջ հնա­րա­ւոր չէր ե­ղած Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի տե­սակ­ցու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պել, Պելկ­րա­տի մէջ այ­սօր նա­խա­րար­նե­րու մա­կար­դա­կով ակն­կա­լուած տե­սակ­ցու­թեան կը վե­րագ­րուի լուրջ ի­մաստ։ Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նին վրայ Ռու­սաս­տա­նի ռազ­մաօ­դա­նա­ւի վար առ­նուե­լէն ի վեր սա ա­ռա­ջին շփումն է Ան­գա­րա­յի եւ Մոս­կուա­յի մի­ջեւ։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, Չա­վու­շօղ­լու-Լաւ­րով տե­սակ­ցու­թիւ­նը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան կող­մէ յստա­կօ­րէն բարձ­րա­ձայ­նուած պա­ղա­րիւ­նու­թեան կո­չե­րու պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ։ Իր թուրք պաշ­տօ­նակ­ցին հետ տե­սակ­ցու­թեան ըն­դա­ռաջ Սէր­կէյ Լաւ­րով յոյս յայտ­նեց, թէ Չա­վու­շօղ­լու կ՚ու­նե­նայ ի­րեն ը­սե­լիք նոր բա­ներ։ Ըստ ի­րեն, եր­կու նա­խա­րար­նե­րուն մի­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցած վեր­ջին հե­ռա­խօ­սազ­րոյ­ցը ա­ղա­ւա­ղուե­լով ներ­կա­յա­ցուած էր հան­րա­յին կար­ծի­քին եւ Լաւ­րո­վի հա­մոզ­մամբ՝ Չա­վու­շօղ­լու ը­սե­լիք շատ բան կրնայ ու­նե­նալ այս ա­ռըն­չու­թեամբ։

Իր կարգին, Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան երէկ յայտնեց, թէ Ռուսաստանի անհամաչափ հակազդեցութիւնները ցաւ կը պատճառեն Թուրքիոյ եւ եթէ անոնք շարունակուին, ապա իր հերթին թրքական կողմն ալ ձեռք պիտի առնէ նախազգուշական միջոցներ։

Յա­մե­նայն­դէպս, մաս­նա­ւո­րա­պէս Էր­տո­ղա­նի Փա­րի­զի մէջ ու­նե­ցած ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վեր­ջին շփում­նե­րուն լոյ­սին տակ Թուր­քիա իր դիր­քե­րը ա­մուր կը զգայ՝ Ռու­սաս­տա­նի հետ յա­ռա­ջա­ցած ճգնա­ժա­մին շրջագ­ծով։ Այս ամ­բող­ջին մէջ ա­ռանձ­նա­պէս կա­րե­ւո­րու­թիւն կը ներ­կա­յաց­նէ ու­րիշ հան­գա­մանք մը եւս։ Ար­դա­րեւ, Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րը պաշ­տօ­նա­պէս թե­րա­հա­ւա­տու­թիւն յայտ­նած է Ռու­սաս­տա­նի կող­մէ վեր­ջին օ­րե­րուն օ­րա­կար­գի վրայ բե­րուած շարք մը տուեալ­նե­րուն դէմ, ո­րոնց մէջ կը պնդուի, որ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման կող­մէ ար­տա­հա­նուած քա­րիւ­ղը կ՚ու­ղար­կուի Թուր­քիա։ Ա­մե­րի­կա­ցի բարձ­րաս­տի­ճան զի­նուո­րա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ այս առ­թիւ յայտ­նե­ցին, որ յստա­կօ­րէն կը մեր­ժեն այն գա­ղա­փա­րը, թէ թուր­քե­րը կ՚աշ­խա­տին Ի­ՇԻՊ-ի հետ։ Ու­րեմն այս հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րուն ներ­քեւ է, որ Պելկ­րա­տի մէջ այ­սօր տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Չա­վու­շօղ­լուի եւ Լաւ­րո­վի զրոյ­ցը։ Հարկ է նշել, որ Ռու­սաս­տան վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն Սու­րիոյ մէջ լրջօ­րէն զի­նած է նաեւ տեղ­ւոյն քրդա­կան զօր­քե­րը։

ԵԱՀԿ-Ի ՄԻՆՍՔԵԱՆ ԽՄԲԱԿԻ ՀԱՄԱՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան Պելկ­րա­տի մէջ կը մաս­նակ­ցի ԵԱՀԿ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու 22-րդ ժո­ղո­վին։ Եր­կօ­րեայ հա­ւա­քին շրջագ­ծով, լիա­գու­մար նիս­տի ժա­մա­նակ նա­խա­տե­սուած է Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի ե­լոյ­թը։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Նալ­պան­տեան կ՚ու­նե­նայ նաեւ շարք մը երկ­կող­մա­նի հան­դի­պում­ներ։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ, Պելկ­րա­տի մէջ ան կը մէկ­տե­ղուի ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ, ո­րոնք նոյն­պէս Պելկ­րա­տի մէջ տե­սակ­ցե­ցան հա­մա­նա­խա­գահ եր­կիր­նե­րէն Ֆրան­սա­յի եւ­րո­պա­կան հար­ցե­րով պե­տա­կան քար­տու­ղար Ար­լէմ Տե­զի­րի հետ՝ քննար­կե­լով Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։ Միջ­նորդ­նե­րը ու­րա­խու­թիւն յայտ­նե­ցին այս հան­դիպ­ման հա­մար ու տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ պի­տի աշ­խա­տին միա­սին։

Միւս կող­մէ, Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մշտա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­տակ Զա­քա­րեան յայտ­նեց, որ Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան լա­րուա­ծու­թեան ա­ծան­ցեալ գոր­ծօն­նե­րը չեն փո­խեր Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան ներ­կայ ի­րա­վի­ճա­կը։ «Պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին ռուս-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ա­ռա­ջին ան­գամ չեն սրուիր, այ­նու­հե­տեւ՝ ջեր­մա­նար», ը­սաւ Զա­քա­րեան եւ ա­ւել­ցուց, թէ յա­մե­նայն­դէպս ստեղ­ծուած ի­րա­վի­ճա­կը կա­րող է դի­տար­կուիլ որ­պէս նոր մար­տահ­րա­ւէր Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սին հա­մար, ինչ որ Ռու­սաս­տա­նը պի­տի ստի­պէ ա՛լ ա­ւե­լի աշ­խու­ժաց­նել իր ազ­դե­ցու­թիւ­նը այս տա­րած­քաշր­ջա­նէն ներս։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 3, 2015