ԵԱՆ ՀԱՄԱՉԷՔԻ ԵՐԵՒԱՆ ԱՅՑԸ

Չե­խիոյ Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու պա­լա­տի նա­խա­գահ Եան Հա­մա­չէք ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ՝ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Հիւր խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի կող­մէ։

Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան Հա­յաս­տա­նի եւ Չե­խիոյ մի­ջեւ խորհր­դա­րա­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 3, 2015