«ԼԵԺԻՈՆ Տ՚ՕՆԷՕՐ»Ի ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ՉՈՐՍ ՀԱՅԵՐ

Ֆրան­սա­հայ կարգ մը յայտ­նի ա­նուն­ներ վեր­ջին օ­րե­րուն պար­գե­ւատ­րուե­ցան «Լե­ժիոն տ՚Օ­նէօր»ի շքան­շա­նով։ Ֆրան­սա­յի մէջ սո­վո­րու­թիւն է ա­մէն տա­րես­կիզ­բին զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս կա­րե­ւոր ներդ­րում ու­նե­ցած ար­ժա­նա­ւոր­նե­րու պար­գե­ւատ­րու­մը։ «Նոր Յա­ռաջ»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս տա­րի շքան­շա­նա­կիր­նե­րու ցան­կին մաս կազ­մե­ցին պատ­մա­բան­ներ՝ Ա­նա­հիտ Տէր-Մի­նա­սեան եւ Ռայ­մոն Գէոր­գեան, ո­րոնք ստա­ցան աս­պե­տի աս­տի­ճան։

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ա­նա­հիտ Տէր-Մի­նա­սեան եւ Ռայ­մոն Գէոր­գեան ֆրան­սա­հայ մտա­ւո­րա­կան շրջա­նակ­նե­րու ա­մե­նա­ծա­նօթ դէմ­քե­րու շարք­րին կը դա­սուին։ Ֆրան­սա­կան եւ ընդ­հան­րա­պէս մի­ջազ­գա­յին հա­մալ­սա­րա­նա­կան շրջա­նակ­նե­րէ ներս ա­նոնք ծա­ւա­լած են բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թիւն եւ հե­ղի­նա­կու­թիւն կը հա­մա­րուին նաեւ հայ­կա­կան հար­ցի մեկ­նա­բան­ման վե­րա­բե­րեալ նիւ­թե­րուն շուրջ։ Զա­նա­զան լե­զու­նե­րու թարգ­մա­նուած են ի­րենց գոր­ծե­րը։ Ռայ­մոն Գէոր­գեան եր­կար տա­րի­ներ ե­ղած է նաեւ Փա­րի­զի մէջ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան (ՀԲԸՄ) հովանաւորութեան ներքեւ գործող Նու­պա­րեան գրա­դա­րա­նի տնօ­րէ­նը, նաեւ շարք մը մեծ ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու կազ­մա­կեր­պի­չը եւ այդ ցուցահանդէսներուն հիման վրայ հրա-տարակուած են կարեւոր շարք մը գիրքեր՝ վաւերագրական արժէքով։

Նոյն աս­տի­ճա­նին ար­ժա­նա­ցան նաեւ «Թա­լիս» ճե­պըն­թա­ցին մէջ ա­հա­բեկ­չա­կան ա­րարք մը կան­խած Մարք Մու­կա­լեան եւ Հայ­կա­կան ըն­կե­րա­յին օգ­նու­թեան ըն­կե­րակ­ցու­թեան նախ­կին նա­խա­գահ Անտ­րէ Ե­տի­քար­տա­շեան, որ դե­ղա­գործ է մաս­նա­գի­տու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Յունուար 4, 2016