Զուի­ցե­րիա Կը Պատ­րաս­տուի Ամ­սա­կան 2450 Տո­լար Վճա­րել Իր Քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն

Բրի­տա­նա­կան «Տի Ին­տի­փեն­տընթ» օ­րա­թեր­թը կը հա­ղոր­դէ, որ Զուի­ցե­րիոյ մէջ պի­տի քննար­կուի ա­ռա­ջարկ մը, ո­րուն հա­մա­ձայն, երկ­րի իւ­րա­քան­չիւր քա­ղա­քա­ցի, ան­կախ այն ի­րո­ղու­թե­նէն, թէ գոր­ծա­զուրկ է կամ ոչ, իւ­րա­քան­չիւր ա­միս պի­տի ստա­նայ 2500 զուի­ցե­րա­կան ֆրանք (շուրջ 2450 տո­լար):

Կ՚են­թադ­րուի ե­րե­խա­նե­րուն վճա­րել 625-ա­կան ֆրանք:

Դաշ­նակ­ցա­յին կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ար­դէն ո­րո­շած է, որ այդ հար­ցին շուրջ ընդ­հա­նուր քուէար­կու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րուի Յու­նի­սին: Ե­թէ նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը հա­ւա­նու­թեան ար­ժա­նա­նայ, Զուի­ցե­րիան պի­տի դառ­նայ ա­ռա­ջին եր­կի­րը, որ քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն հա­մար նուա­զա­գոյն ամ­սա­կան ե­կա­մուտ պի­տի ե­րաշ­խա­ւո­րէ` ան­կախ ա­մէն բա­նէ:

«Տե­մոս­քոփ» ըն­կե­րու­թեան հե­տա­զօ­տու­թիւ­նը ցոյց տուած է, որ զուի­ցե­րա­ցի­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը մտա­դիր է շա­րու­նա­կել աշ­խա­տիլ, նոյ­նիսկ ե­թէ օ­րէն­քը որ­դեգ­րուի: Հար­ցա­խոյ­զի մաս­նա­կից­նե­րուն միայն 2 առ հա­րիւ­րը յայ­տա­րա­րած է, որ պի­տի ա­զա­տի աշ­խա­տան­քէն, ե­թէ ի­րենց ամ­սա­կան 2500 զուի­ցե­րա­կան ֆրանք վճա­րում­ներ ե­րաշ­խա­ւո­րուին:

Հար­ցա­խոյ­զի 1076 մաս­նա­կից­նե­րուն մէկ եր­րոր­դը հա­մո­զուած է, որ մնա­ցեալ քա­ղա­քա­ցի­նե­րը պի­տի դադ­րին աշ­խա­տե­լէ, ե­թէ օ­րէն­քը ըն­դու­նուի: Հար­ցա­խոյ­զի մաս­նա­կից­նե­րուն 56 առ հա­րիւ­րը այն կար­ծի­քին է, որ նա­խա­գի­ծը հա­ւա­նու­թեան պի­տի չար­ժա­նա­նայ:

Ե­թէ ո­րո­շու­մը որ­դեգ­րուի, այդ նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը Զուի­ցե­րիոյ տա­րե­կան պի­տի ար­ժէ 208 մի­լիառ զուի­ցե­րա­կան ֆրանք:

Հինգշաբթի, Փետրուար 4, 2016