ՍԱՂԱԹԵԼԵԱՆ ՌԱՏԻՈՅԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՏՆՕՐԷՆ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին ռա­տիո­յի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն նշա­նա­կուե­ցաւ Ար­ման Սա­ղա­թե­լեան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ո­րո­շու­մը առ­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին հե­ռուս­տա­ռա­տիօ ըն­կե­րու­թեան խոր­հուր­դին կող­մէ։

1975 թուա­կա­նին Ե­րե­ւա­նի մէջ ծնած Ար­ման Սա­ղա­թե­լեան 2013-2015 թուա­կան­նե­րուն ե­ղած էր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի մամ­լոյ քար­տու­ղա­րը։ Քա­ղա­քա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու թեկ­նա­ծու Սա­ղա­թե­լեան ան­ցեա­լի մէջ ե­ղած է «Փան Ար­մե­նիան մե­տիա կրուփ»ի փոխ-ընդ­հա­նուր տնօ­րէն։ Ան ե­ղած է նաեւ «Արմ­ռա­տիօ FM 107» ռա­տիօ­կա­յա­նի տնօ­րէն։ 

Հինգշաբթի, Փետրուար 4, 2016