ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՍԱՄՊԼԸ ԱՊՐԻԼԻ ՎԵՐՋԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր ըն­դու­նեց Է­սաեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Մա­րիամ Տրա­մէ­րեա­նը եւ նոյն միու­թեան հո­վա­նիին ներ­քեւ գոր­ծող «Մա­րալ» հա­մոյ­թի պա­րու­սոյց Կար­պիս Չափ­քա­նը։ Գում­գա­բուի մէջ հա­մոյ­թի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը Նո­րին Սրբազ­նու­թեան բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուին նոր ծրագ­րի մը մա­սին, որ կը հա­սուն­նայ ներ­կա­յիս։ Այս­պէս, յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի վեր­ջա­ւո­րու­թեան Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան ան­սամպ­լէն 55 հո­գի­նոց խումբ մը պի­տի այ­ցե­լէ Իս­թան­պուլ։ Քա­ղա­քիս «Քիւլ­թիւր» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ հիւր խում­բը եւ «Մա­րալ»ի ան­դամ­նե­րը միաս­նա­բար ե­լոյթ մը պի­տի ու­նե­նան։

Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը հե­տաքրք­րու­թեամբ լսեց ի­րեն ներ­կա­յա­ցուած բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րը, ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց այս ծրագ­րին շուրջ եւ «Մա­րալ»ի ան­դամ­նե­րուն յղեց իր օրհ­նու­թիւն­ներն ու յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թան­քը։ 

Ուրբաթ, Մարտ 4, 2016