ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ գու­մա­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ տա­րե­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը, մաս­նակ­ցու­թեամբ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի, որ կը գլխա­ւո­րէ գի­տա­կան այս կա­ռոյ­ցին խոր­հուր­դը։

Ա­կա­դե­միոյ նա­խա­գա­հու­թեան ան­ցեալ տա­րուան հա­շուե­տուու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ կա­ռոյ­ցի նա­խա­գա­հին՝ Ռա­դիկ Մար­տի­րո­սեա­նի կող­մէ։

Զե­կու­ցում­նե­րով հան­դէս ե­կան նաեւ Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ ա­կա­դե­մի­կոս-քար­տու­ղար Հրանդ Մատ­թէո­սեան, նաեւ ա­կա­դե­մի­կոս­ներ՝ Գա­գիկ Ղա­զի­նեան, Ա­շոտ Մել­քո­նեան եւ Ռու­բէն Սաֆ­րազ­տեան։ Այս ե­րեք վեր­ջին ա­կա­դե­մի­կոս­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցած զե­կոյ­ցը կը վե­րա­բե­րէր հայ­կա­կան հար­ցին։

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015