ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

 Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կա­րէն Նա­զա­րեան Պրիւք­սէ­լի մէջ այս շաբ­թուան սկիզ­բին մաս­նակ­ցե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ա­ւագ պաշ­տօ­նեա­նե­րու հան­դիպ­ման։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, այս հան­դիպ­ման նպա­տակն էր քննար­կել ԵՄ-ի եւ գոր­ծըն­կեր եր­կիր­նե­րու մօ­տե­ցում­նե­րը, ակն­կա­լու­թիւն­նե­րը՝ Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու մօ­տա­լուտ ժո­ղո­վին եւ ա­նոր յա­ջոր­դե­լիք գա­գա­թա­ժո­ղո­վին ըն­դա­ռաջ։ Կա­րէն Նա­զա­րեան Պրիւք­սէ­լի նիս­տին ըն­թաց­քին ու­նե­ցած ե­լոյ­թին մէջ ընդգ­ծեց ԵՄ-ի ա­ջակ­ցու­թեամբ ըն­թա­ցող բա­րե­փո­խում­նե­րու գոր­ծըն­թաց­նե­րը խո­րաց­նե­լու, ԵՄ-ի հետ քա­ղա­քա­կան, տնտե­սա­կան երկ­խօ­սու­թիւ­նը եւ ո­լոր­տա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ընդ­լայ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը։  Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ Նա­զա­րեան ներ­կա­յա­ցուց ԵՄ-ի հետ ի­րա­ւա­կան նոր փաս­տա­թուղ­թի մը շուրջ ան­ցեալ տա­րե­վեր­ջէն ի վեր սկսած կար­ծիք­նե­րու փո­խա­նակ­ման ար­դիւնք­նե­րը։ Ան կա­րե­ւո­րեց Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վին կող­մէ նա­խա­տե­սուած Եւ­րո­պա­կան հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կուե­լու գոր­ծըն­թա­ցը։ Կարէն Նա­զա­րեան ընդգ­ծեց, որ հա­մաեւ­րո­պա­կան ար­ժէք­նե­րուն նկատ­մամբ հա­ւա­տար­մու­թեան եւ բա­րե­փո­խում­նե­րու մէջ ար­ձա­նագ­րուած յա­ռա­ջըն­թա­ցին հի­ման վրայ տար­բե­րա­կուած մօ­տե­ցում ցու­ցա­բե­րե­լը կը հա­մա­րուի անհ­րա­ժեշտ։

Միւս կող­մէ, Պրիւք­սէ­լի մէջ նոյն օ­րե­րուն քննար­կուե­ցան ԵՄ-Վրաս­տան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հրա­տապ հար­ցե­րը։ Օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան նաեւ տա­րած­քաշր­ջա­նէ ներս Ռու­սաս­տա­նի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը։ Վրաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Թա­մա­րա Պե­րու­չաշ­վի­լի այս առ­թիւ յայտ­նեց, թէ ի­րենց օ­րա­կար­գը ամ­բող­ջու­թեամբ կ՚ընդգր­կէ այն բո­լոր ռազ­մա­վա­րա­կան նիւ­թե­րը, ո­րոնք կը ցո­լաց­նեն Թիֆ­լի­զի եւ Եւ­րո­միու­թեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։ Ան ա­ւել­ցուց, որ ԵՄ ան­գամ մը եւս հաս­տա­տած է իր ա­ջակ­ցու­թիւ­նը Վրաս­տա­նի ինք­նիշ­խա­նու­թեան եւ տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան հա­մար։

 

 

 

 

 

Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2015