ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՄՆ-Ի ՄԻՋԵՒ ԿԱՐԵՒՈՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Հա­յաս­տա­նի եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ կը քննարկուի ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու մա­սին շրջա­նա­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, որ մշա­կուած է եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ ներդ­րու­մա­յին եւ գոր­ծա­րար նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու աշ­խու­ժաց­ման, ա­ռեւտ­րատնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման նպա­տա­կով։ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ար­դէն հա­ւա­նու­թիւն տուած է այս հա­մա­ձայ­նագ­րի նա­խագ­ծին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան յայտ­նեց, թէ սոյն հա­մա­ձայ­նագ­րին շուրջ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը տե­ւած են շատ եր­կար։

Այս հա­մա­ձայ­նա­գի­րը ԱՄՆ-ի կող­մէ այլ եր­կիր­նե­րու հետ կնքուած տի­պա­յին փաս­տա­թուղթ մըն է, ո­րով կը նա­խատե­սուի ստեղ­ծել Հա­յաս­տան-ԱՄՆ ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու խոր­հուրդ մը։ Եր­կու եր­կիր­նե­րու կող­մէ այս խոր­հուր­դը պի­տի գլխա­ւո­րեն ար­դէն յայտ­նի պաշ­տօ­նա­տար­ներ։ Հայ­կա­կան կող­մէն այդ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը կը ստանձ­նէ Հա­յաս­տա­նի Տնտե­սու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը, իսկ ա­մե­րի­կեան կող­մէն՝ ԱՄՆ-ի Ա­ռեւ­տու­րի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի գրա­սե­նեա­կը։ Հա­մա­տեղ խոր­հուր­դի նպա­տակ­ներն են՝ եր­կու կող­մե­րու ա­ռեւտ­րա­յին եւ ներդ­րու­մա­յին հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րու ընդ­լայ­նու­մը եւ հա­ւա­նա­կան խո­չըն­դոտ­նե­րու բա­ցա­յայ­տու­մը շարք մը ո­լորտ­նե­րէ ներս. ինչ­պէս՝ մտա­ւոր սե­փա­կա­նու­թիւն, գոր­ծա­րար մի­ջա­վայր, աշ­խա­տող­նե­րու ի­րա­ւունք­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հար­ցեր, ո­րոնք նե­րառ­նուած չեն եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ կնքուած ներդ­րու­մա­յին հա­մա­ձայ­նագ­րին մէջ։

Ըստ Հա­յաս­տա­նի Տնտե­սու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եզ­րա­կա­ցու­թեան՝ հա­մա­ձայ­նա­գի­րը հա­մա­հունչ է երկ­րին կող­մէ որ­դեգ­րուած ար­տա­քին տնտե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հիմ­նա­կան ուղ­ղու­թիւն­նե­րուն եւ նպա­տակ­նե­րուն։ Այս հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­մը լուրջ կա­րե­ւո­րու­թիւն կը ներ­կա­յաց­նէ եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ ներդ­րում­նե­րու եւ ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան զար­գաց­ման հա­մար անհրա­ժեշտ ի­րա­ւա­պայ­մա­նագ­րա­յին դաշ­տի ձե­ւա­ւոր­ման ա­ռու­մով։ Հե­տե­ւա­բար, Հա­յաս­տա­նի Տնտե­սու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը նպա­տա­կա­յար­մար դա­սած է ներ­կա­յացուած հա­մա­ձայ­նագ­րին ստո­րագ­րու­մը Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015