ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ ԽՕՍԵՑԱՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Գեր­մա­նիա։ Ան շփում­ներ ու­նե­ցաւ Տիւ­սել­տորֆ եւ Տորտ­մունտ քա­ղաք­նե­րուն մէջ, ուր մէկ­տե­ղուե­ցաւ թրքա­կան հա­ւա­քա­կա­նու­թեան եւ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Վար­չա­պե­տը մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Տիւ­սել­տոր­ֆի թրքա­կան նոր հիւ­պա­տո­սա­րա­նի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան։

«Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը «Հա­պէր­լէր» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ տե­ղե­կա­ցուց, թէ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու Գեր­մա­նիոյ մէջ խօ­սած է նաեւ հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ, գեր­մա­նա­կան կող­մի դիր­քո­րոշ­ման անդ­րա­դառ­նա­լով հան­դերձ։ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նը մե­ղադ­րած է հայ­կա­կան հար­ցին մի­ջամ­տե­լով։ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու յի­շե­ցու­ցած է այս հար­ցին շուրջ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ ու­նե­ցած հե­ռա­խօ­սազ­րոյ­ցը ու կրկնած է, թէ թուր­քերն ու հա­յե­րը նոյն տա­րած­քաշր­ջա­նէն ներս ա­ւե­լի քան հա­զար տա­րի ապ­րած են միա­սին։

Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու քննա­դա­տու­թիւն­ներ վե­րագ­րած է Գեր­մա­նիոյ եւ այն եր­րորդ եր­կիր­նե­րուն, ո­րոնք կը մի­ջամ­տեն այս հար­ցին։ Վար­չա­պե­տը ա­ւել­ցու­ցած է նաեւ, թէ ի­րենք գի­տեն, որ ո­րո՛ւ հետ ինչ­պէ՛ս պէտք է խօ­սիլ։ Ան յի­շե­ցու­ցած է նաեւ պե­տա­կան ա­ւա­գա­նիին կող­մէ վեր­ջին եր­կու տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին այս հար­ցին շուրջ կա­տա­րուած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը։ Տա­վու­տօղ­լուի խօս­քե­րով, թրքա­կան կող­մը ո­րե­ւէ հարց չի քննար­կեր եր­րորդ եր­կիր­նե­րու հետ։

Երկուշաբթի, Մայիս 4, 2015