ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐԱՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

Պէյ­րու­թի Հայ­կա­զեան հա­յա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նա­ւար­տու­թեան փայ­լուն հան­դի­սու­թիւն մը, ո­րով եզ­րա­փա­կուե­ցաւ ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նը։ Այս առ­թիւ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ հաս­տա­տու­թեան վե­րա­տե­սուչ Փոլ Հայ­տոս­թեան։ Հա­ւա­քոյ­թին ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն Փրես­փի­թե­րիէն ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր Լաու­րի Քրաուս, որ եւս ու­նե­ցաւ ե­լոյթ մը։ Ար­տա­յայ­տուե­ցան նաեւ ա­շա­կերտ­նե­րէն Ա­մալ Էլ Ա­րի­տի եւ Ռո­պէր Տէր-Մեսր­ո­պեան։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015