ՓԱԹՐԻՔ ՄԱԼԱՔԵԱՆ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼՈՒԵՑԱՒ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ԿՈՂՄԷ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ ըն­դու­նեց ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ շար­ժան­կա­րի բե­մադ­րիչ հան­գու­ցեալ Ան­րի Վեր­նէօ­յի որ­դին՝ Փաթ­րիք Մա­լա­քեա­նը, ո­րուն հետ էր նաեւ ֆրան­սա­հայ գոր­ծա­րար Ռե­նի Մե­քե­նե­ճեան։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Մա­լա­քեա­նը եւ անդ­րա­դար­ձաւ ա­նոր գոր­ծու­նէու­թեան յատ­կան­շա­կան ե­րե­սակ­նե­րուն։ Իր կար­գին Փաթ­րիք Մա­լա­քեանն ալ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար եւ ար­տա­յայտուե­ցաւ իր ազ­գա­յին զգա­ցում­նե­րուն շուրջ։ Ան ը­սաւ, թէ ինք խո­րա­պէս կա­պուած է իր հայ­կա­կան ար­մատ­նե­րուն ու կ՚ափ­սո­սայ, որ չի տի­րա­պե­տեր հա­յե­րէ­նին, սա­կայն կը փոր­ձէ սոր­վիլ։

Հարկ է նշել, որ Փաթ­րիք Մա­լա­քեա­նի ջան­քե­րով Մար­սէյ­լի մէջ 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րուն շրջագ­ծով թո­ղար­կուած են դրա­մա­նիշ մը եւ դրոշ­մա­թուղթ մը։

Շաբաթ, Յուլիս 4, 2015