ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ԼՈՒՐՋ ԱՃ

Եւ­րո­միու­թեան Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի ու Վրաս­տա­նի ճգնա­ժա­մի հար­ցե­րով յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հեր­պերթ Զալ­պէր ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան տե­սակ­ցե­ցան յա­տուկ ներ­կա­յա­ցուց­չին կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րուն հետ։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սերժ Սարգ­սեան կա­րե­ւո­րեց յա­ճա­խա­կի հան­դի­պում­ներն ու քննար­կում­նե­րը՝ Զալ­պէ­րի ա­ռա­քե­լու­թեան ար­դիւ­նա­ւէտ ի­րա­կա­նաց­ման տե­սան­կիւ­նէն։ Ըստ Սարգ­սեա­նի, այդ քննար­կում­նե­րը միշտ ե­ղած են ան­կեղծ ու բո­վան­դա­կա­լից։ Այ­սօր ա­ւե­լի քան եր­բեք կա­րե­ւոր է Եւ­րո­միու­թեան հա­ւա­սա­րակշ­ռուած դիր­քո­րոշ­ման պահ­պա­նու­մը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի լուծ­ման հար­ցին մէջ, ինչ­պէս նաեւ հա­մա­պար­փակ կար­գա­ւոր­ման հա­մար բա­րեն­պաստ մթնո­լորտ ստեղ­ծե­լու յանձ­նա­ռու­թեան ի­րա­կա­նա­ցու­մը։

Սերժ Սարգ­սեան անդ­րա­դար­ձաւ Հեր­պերթ Զալ­պէ­րի հետ շուրջ չորս ա­միս ա­ռաջ կա­յա­ցած նա­խորդ հան­դիպ­ման յա­ջոր­դած ի­րա­վի­ճա­կին։ Այդ կարճ ժա­մա­նա­կա­հա­տուա­ծին մէջ տա­րած­քաշր­ջա­նէն ներս լա­րուա­ծու­թիւ­նը ա­ճած է լրջօ­րէն՝ ուղ­ղա­կիօ­րէն սպառ­նա­լով Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի եւ Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ շրջան­նե­րու բնակ­չու­թեան անվ­տան­գու­թեան։ Սարգ­սեան ընդգ­ծեց, որ Հա­յաս­տան պատ­րաստ է շա­րու­նա­կել շի­նիչ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը՝ ի նպաստ տա­րած­քաշր­ջա­նէ ներս խա­ղա­ղու­թեան, կա­յու­նու­թեան եւ անվ­տան­գու­թեան պահ­պան­ման ու ամ­րապնդ­ման։

Դես­պան Զալ­պէր կա­րե­ւո­րեց այս հիմ­նախնդ­րին շու­տա­փոյթ խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը՝ հա­ւաս­տիաց­նե­լով, որ Եւ­րո­միու­թիւ­նը յանձ­նա­ռու է շա­րու­նա­կե­լու տա­րած­քաշր­ջա­նէ ներս իր հա­ւա­սա­րակշ­ռուած քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։ Ան տե­ղե­կա­ցաւ Սերժ Սարգ­սեա­նի մօ­տե­ցում­նե­րուն՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի լուծ­ման բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րուն շուրջ։ Այս ամ­բող­ջին մէջ Սերժ Սարգ­սեան կա­րե­ւո­րեց մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան եւ ի­րա­ւա­սու մի­ջազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու ժա­մա­նա­կին ու հաս­ցէա­կան, այլ ոչ թէ ընդ­հան­րա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը հրա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ յստակ մի­ջոց­նե­րու ձեռ­նար­կու­մը՝ կան­խե­լու հա­մար ա­պա­գայ ո­րե­ւէ սադ­րանք։

Զրու­ցա­կից­նե­րը ընդգ­ծե­ցին, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը չու­նի ռազ­մա­կան լու­ծում եւ ան կրնայ լու­ծուիլ միայն կող­մե­րու տե­սա­կէ­տէ ըն­դու­նե­լի փո­խա­դարձ զի­ջում­նե­րու հի­ման վրայ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 4, 2015