ՊՈՒԱՅԷԻ ԿՈՂՄԷ ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԻԾ

Ֆրան­սա­յի օ­րէնս­դիր մարմ­նին մօտ ներ­կա­յիս վերս­տին շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը դրուի հայ­կա­կան բա­նա­ձեւ մը։ Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս Մար­սէյ­լի ե­րես­փո­խան Վա­լե­րի Պուա­յէի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ մտած է այս նա­խա­գի­ծը, որ կը նա­խա­տե­սէ պա­տի­ժի են­թար­կել ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րու ու­րա­ցու­մը։ 
Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան յանձ­նա­ժո­ղո­վին մօտ քննարկուե­լէ վերջ ե­րէկ ալ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին վրայ ե­կած բա­նա­ձե­ւը ո­րո­շուե­ցաւ յղել յա­տուկ յանձ­նա­ժո­ղո­վի ու­սում­նա­սի­րու­թեան։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015