ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ԳԱՆԱՏԱ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Գա­նա­տա, ուր մաս­նակ­ցե­ցաւ 2015-ի շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած շարք մը ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու, նաեւ շփում­ներ ու­նե­ցաւ տեղ­ւոյն հայ հա­մայն­քի շրջա­նակ­նե­րուն հետ։ 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րու տե­ղա­կան յանձ­նա­խում­բին հրա­ւէ­րով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ նաեւ Մոն­րէա­լի քա­ղա­քա­պետ Տե­նի Կո­տէ­րի կող­մէ։

Իր կե­ցու­թեան օ­րե­րուն Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան այ­ցե­լեց Մոն­րէա­լի «Սուրբ Յա­կոբ» եւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կող­մէ հո­վա­նա-­ւո­րուած «Ա­լէք Մա­նու­կեան» վար­ժա­րան­նե­րը։ Բա­րե­դէպ զու­գա­դի­պու­թեամբ ան ներ­կայ գտնուե­ցաւ «Ա­լէք Մա­նու­կեան» վար­ժա­րա­նի 45-ա­մեա­կին ձօ­նուած յո­բե­լե­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան։ Նա­խա­րա­ր Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ նաեւ յո­բե­լեա­նին առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած ա­ռան­ձին մշա­կու­թա­յին մի­ջո­ցառ­ման ըն­թաց­քին։

Ու­ղե­ւո­րու­թեան շրջագ­ծով Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան մէկ­տե­ղուե­ցաւ նաեւ Գա­նա­տա­յի Քա­ղա­քա­ցիու­թեան եւ ներ­գաղ­թեալ­նե­րու նա­խա­րար Քրիս Ա­լեք­սանտ­րի հետ։

 

 

Երեքշաբթի, Մայիս 5, 2015