ԱԼԻԵՒ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՎՐԱՍՏԱՆ

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ այ­սօր եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Թիֆ­լիզ, ուր ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ կը հիւ­րըն­կա­լուի Վրաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Ա­լիեւ հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լիի, Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Տա­ւիտ Ու­սու­պաշ­վի­լիի եւ Վար­չա­պետ Ի­րակ­լի Ղա­րի­պաշ­վի­լիի հետ։ Ան կը տե­սակ­ցի նաեւ Հա­մայն Վրաց Ի­լիա Բ. Կա­թո­ղի­կոս-Պատ­րիար­քին հետ։ Եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը Թիֆ­լի­զի մէջ կ՚ու­նե­նան ա­ռանձ­նազ­րոյց մը, որ­մէ վերջ կը գլխա­ւո­րեն ընդ­լայ­նուած կազ­մով բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը։ Կը նա­խա­տե­սուի, որ Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի մի­ջեւ ստո­րագ­րուի հռչա­կա­գիր մը՝ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, անվ­տան­գու­թեան, ա­ռեւ­տու­րի եւ տնտե­սու­թեան, տա­րանց­ման, մշա­կոյ­թի, կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան ո­լորտ­նե­րէ ներս երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խո­րաց­ման մա­սին։ Մարկ­վե­լաշ­վի­լի եւ Ա­լիեւ կը սար­քեն նաեւ հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։

Թիֆ­լի­զի շփում­նե­րէն վերջ, Ա­լիեւ պի­տի անց­նի Վրաս­տա­նի ա­զէ­րիաբ­նակ Մառ­նեու­լի շրջա­նը, ուր պի­տի մէկ­տե­ղուի տեղ­ւոյն ա­զէ­րի­նե­րուն հետ եւ պի­տի այ­ցե­լէ սառ­նա­րա­նա­յին տնտե­սու­թեան կեդ­րո­նը։ 

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 5, 2015