ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր եր­կօ­րեայ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Փա­րիզ՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի ընդ­հա­նուր հա­մա­ժո­ղո­վի 38-րդ նս­տաշր­ջա­նին, ո­րուն շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած է նաեւ իր ե­լոյ­թը։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Փա­րիզ մեկ­նե­լէ ա­ռաջ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեա­նի հետ։ Եր­կու նա­խա­րար­նե­րը կար­ծիք­ներ փո­խան­ցե­ցին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցին շուրջ։ Անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու օ­րեր ա­ռաջ տե­ղի ու­նե­ցած տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին վեր­ջին այ­ցե­լու­թեան։ Նա­խա­րար­նե­րը հա­մա­կար­ծիք են, որ միջ­նորդ­նե­րու կող­մէ ղա­րա­բա­ղա-ատր­պէյ­ճա­նա­կան սահ­մա­նի հատ­ման ժա­մա­նակ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ ար­ձա­կուած կրա­կոց­նե­րը եւ վեր­ջին շրջա­նի սադ­րանք­նե­րը կը հե­տապն­դեն բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը տա­պա­լե­լու նպա­տա­կը։ Նալ­պան­տեան եւ Միր­զո­յեան անդ­րա­դարձ կա­տա­րե­ցին նաեւ ի­րենց գլխա­ւո­րած նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցե­րու շուրջ։ Հարկ է ա­ւելց­նել, որ Կա­րէն Միր­զո­յեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ նաեւ Եւ­րո­միու­թեան Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի եւ Վրաս­տա­նի ճգնա­ժա­մի հար­ցե­րով յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հեր­պերթ Զալ­պէ­րի հետ։

Բաց աս­տի, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Եւ­րո­միու­թեան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ծա­ռա­յու­թեան Ռու­սաս­տա­նի, Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան, Կեդ­րո­նա­կան Ա­սիոյ, տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ ԵԱՀԿ-ի հար­ցե­րով տնօ­րէն Կու­նար Վի­քան­տը, որ Ե­րե­ւան այ­ցե­լեց Հա­յաս­տան-Եւ­րո­միու­թիւն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կո­մի­տէի ժո­ղո­վին առ­թի­ւ։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 5, 2015