ԹՐՔԱԿԱՆ ԶՕՐՔԵՐԸ ՄՈՒՍՈՒԼ ՄՏԱՆ

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ լայ­նա­ծա­ւալ պայ­քա­րի մթնո­լոր­տին մէջ Թուր­քիա ե­րէկ ա­ռաւ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին քայլ մը։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը մուտք գոր­ծե­ցին Մու­սուլ, ուր Պա­շի­քա շրջա­նին մէջ պի­տի ստեղ­ծեն մշտա­կան ռազ­մա­խա­րիսխ մը։ Այս վեր­ջի­նը պի­տի նմա­նի Պա­մեր­նիի ռազ­մա­խա­րիս­խին։ Թուր­քիա 600 զի­նուոր­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ զօ­րա­խումբ մը ու­ղար­կած է Մու­սուլ եւ այդ զի­նուորնե­րէն 400-ը քո­ման­տո­ներ են։ 
Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան ղե­կա­վար Մե­սուտ Պար­զա­նիի հա­ւա­նու­թիւ­նով Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րը ա­ռած է այս քայ­լը։ Պա­շի­քա ու­ղար­կուած է նաեւ 25 հրա­սայլ։ Թրքա­կան զօր­քը տե­ղա­կա­յուած է Ի­ՇԻՊ-ի վե­րահս­կո­ղու­թեան տակ գտնուող շրջա­նէն 10 քի­լօ­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ։ 
Տե­ղա­կան մա­մու­լի հա­ղոր­դում­նե­րով, մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լուի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի պաշ­տօն վա­րած շրջա­նին Նո­յեմ­բե­րի 4-ին ան այ­ցե­լու­թիւն մը տուած էր Մե­սուտ Պար­զա­նիին եւ այդ ըն­թաց­քին ձեռք բե­րուած էր այս պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւ­նը։ Պաղ­տա­տի կեդ­րո­նա­կան ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը այդ գոր­ծո­ղու­թիւ­նը բա­ցար­ձա­կա­պէս ա­նըն­դու­նե­լի կը հա­մա­րէ ա­ռանց իր հետ հա­մա­ձայ­նեց­ման, սա­կայն Ի­ՇԻՊ-ի դէմ օ­դա­յին գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նող մի­ջազ­գա­յին հա­մա­խո­հու­թիւ­նը եր­կու օր ա­ռաջ ար­դէն տե­ղեակ պա­հուած է Թուր­քիոյ կող­մէ այս զօր­քի կու­տակ­ման մա­սին։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը եր­կու տա­րիէ ի վեր ար­դէն կը մար­զեն Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի փեշ­մեր­կէ­ներն ու Ի­ՇԻՊ-ի դէմ ու­ժե­րը։ Ներ­կա­յիս թրքա­կան բա­նա­կը պի­տի ա­ւելց­նէ այդ մար­զում­նե­րուն թափն ու ծա­ւա­լը

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015