Ամերիկահայ Բժշկական Միութեան նոր Վարչութիւնը

Ա­մե­րի­կա­հայ բժշկա­կան միու­թիւ­նը «Էտ­վեն­թիս» բժշկա­կան կեդ­րո­նին մէջ գու­մա­րեց իր կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը, ո­րուն ըն­թաց­քին ընտ­րեց իր 2015-2016 տա­րեշր­ջա­նի վար­չու­թիւ­նը:

Ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցաւ ան­ցեալ տա­րեշր­ջա­նի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը եւ տե­ղի ու­նե­ցաւ կար­ծիք­նե­րու փո­խա­նա­կում՝ ա­պա­գայ աշ­խա­տանք­նե­րու մա­սին:

2015-2016 տա­րեշր­ջա­նի վար­չու­թեան ան­դամ­ներն են՝ Տքթ. Րաֆ­ֆի Թաշ­ճեան (ա­տե­նա­պետ), Տքթ. Ար­մոնտ Քո­թի­քեան (փո­խ­-ա­տե­նա­պետ), Տքթ. Քե­ւըն Գալս­տեան (քար­տու­ղար), Տքթ. Սիլ­վա Գաս­պա­րեան (գան­ձա­պահ), Տքթ. Էվ­լին Պաղ­տա­սա­րեան-Բար­խու­դա­րեան (ան­դա­մակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու), Տքթ. Սա­րի­նէ Վ. Մե­լի­տո­նեան (խորհր­դա­կան), Տքթ. Մա­նուէլ Մոմ­ճեան (խորհր­դա­կան), Տքթ. Թա­դէ Վար­դա­նեան (խորհր­դա­կան) եւ Տքթ. Լու­սի­նէ Սի­մո­նեանց (խորհր­դա­կան):

Վար­չու­թեան ե­րեք նոր ան­դամ­նե­րէն մէ­կը հան­դի­սա­ցող Տքթ. Թա­դէ Վար­դա­նեա­ն 2011 թուա­կա­նին ար­ժա­նա­ցած էր միու­թեան կրթան­պաս­տին:

Ա­մե­րի­կա­հայ բժշկա­կան միու­թիւ­նը ներ­կա­յիս կը ջա­նայ շարք մը բա­րե­սի­րա­կան ծրա­գիր­ներ ի­րա­կա­նաց­նել հա­մայն­քէն ներս, ինչ­պէս նաեւ՝ Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի տա­րած­քին, եւ ո­րո­շած է իր այս տա­րուան ձեռ­նար­կի հա­սոյ­թը տրա­մադ­րել սու­րիա­հայ գաղ­թա­կան­նե­րուն։

Ա­ւե­լի քան վեց հա­րիւր ան­դամ­ներ ու­նե­ցող Ա­մե­րի­կա­հայ բժշկա­կան միու­թիւ­նը կը հան­դի­սա­նայ իր տե­սա­կին մէջ մե­ծա­գոյ­նը՝ սփիւռ­քի մէջ:

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016