ՅԱՐԱՏԵՒ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ե­րե­ւան պատ­րաստ է շա­րու­նա­կել ու խո­րաց­նել հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը Եւ­րո­միու­թեան հետ։ Ան­ցեալ դի­ւա­նա­գի­տա­կան տա­րին ամ­փո­փե­լու նպա­տա­կով սար­քած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան խօ­սե­ցաւ Հա­յաս­տան-Եւ­րո­միու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին շուրջ։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ան ը­սաւ.

«Մենք յայ­տա­րա­րե­ցինք Եւ­րո­միու­թեան հետ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու մեկ­նար­կին մա­սին, որ­մէ վերջ տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն ա­ռա­ջին փու­լը։ Պայ­մա­նա­ւորուա­ծու­թիւն ձեռք բե­րուած է մին­չեւ այս տա­րե­վերջ հե­տա­գայ հանգ­րուան­նե­րու ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցին վե­րա­բե­րեալ։ Կը նա­խա­պատ­րաստուին նոր բարձ­րաս­տի­ճան այ­ցե­լու­թիւն­ներ դէ­պի թէ՛ Ե­րե­ւան եւ թէ Պրիւք­սէլ։ Այդ բո­լո­րի ար­դիւն­քին կրնանք նոր պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւն­ներ ձեռք բե­րել եւ մեր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը յա­ռաջ բե­-րել զա­նա­զան ուղ­ղու­թիւն­նե­րով»։

­Նալ­պան­տեան հեր­թա­կան ան­գամ յի­շե­ցուց Եւ­րո­միու­թեան հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լու ուղ­ղեալ Հա­յաս­տա­նի պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը։ «Բան մը ա-կըն­յայտ է. Հա­յաս­տան բազ­միցս ը­սած է ու հա­ւա­տա­րիմ կը մնայ այն դիր­քո­րոշ­ման, թէ մենք պատ­րաստ ենք ԵՄ-ի հետ շա­րու­նա­կել ըն­թա­նալ յա­ռաջ, ամ­րապն­դել, խո­րաց­նել հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը բո­լոր հնա­րա­ւոր ուղ­ղու­թիւն­նե­րով եւ ձե­ւա­չա­փե­րով, ո­րով ԵՄ պատ­րաստ պի­տի ըլ­լայ՝ հա­շուի առ­նե­լով մեր յանձ­նա­ռու­թիւն­նե­րը այլ հա­մարկ­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րէն ներս», մատ­նան­շեց Նալ­պան­տեան։

Իր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն մէջ Նալ­պան­տեան խօ­սե­ցաւ նաեւ Ի­րա­նի վե­րա­բե­րեալ վեր­ջին նո­րու­թիւն­նե­րուն ա­ռըն­չու­թեամբ։ Ըստ ի­րեն, Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նու­թիւնն ու մի­ջազ­գա­յին գետ­նի վրայ սահ­մա­նուած մե­ծա­դիր պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րու ջնջուի­լը Հա­յաս­տա­նի հա­մար հա­րե­ւան-բա­րե­կամ այս երկ­րի հետ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կ՚ըն­ձե­ռէ՝ տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ամ­րապնդ­ման եւ ընդ­լայն­ման ճա­նա­պար­հին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այս կա­պակ­ցու­թեամբ ը­սաւ.

«Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւն­նե­րը ան­ցեալ տա­րուան ա­մե­նանը-­շա­նա­կա­լի ձեռք­բե­րում­նե­րէն էին մի­ջազ­գա­յին դի­ւա­նա­գի­տու­թեան մէջ։ Ի հար­կէ, մեր բա­րե­կամ-հա­րե­ւան Ի­րա­նին վե­րա­բե­րեալ կա­րե­ւոր հար­ցին շուրջ պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւ­նը չի կրնար մե­զ չու­րա­խաց­նել», ը­սաւ Նալ­պան­տեան եւ ա­ւել­ցուց, թէ հա­րե­ւան-բա­րե­կամ եզ­րոյ­թը սոսկ խօսք մը չէ։ Ի­րան եր­կիր մըն է, ուր մեծ յար­գանք կը վա­յե­լեն Հա­յաս­տա­նի մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւնն ու ստուար հայ հա­մայն­քը։ «Ի­րա­նի մէջ կը վե­րա­նո­րո­գուին մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը, յու­շար­ձան­նե­րը, ո­րոնք կ՚ընդգր­կուին ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին մէջ։ Մեծ յար­գան­քով վե­րա­բեր­մունք մը գո­յու­թիւն ու­նի հայ հա­մայն­քին նկատ­մամբ։ Մեր հա­մայն­քը մշտա­պէս ա­պա­հով զգա­ցած է այդ երկ­րին մէջ, ու սա փո­խա­դարձ է, նոյն ի­րա­վի­ճա­կը կայ Հա­յաս­տա­նի մէջ», ընդգ­ծեց Նալ­պան­տեան եւ ա­ւել­ցուց, որ եր­կու եր­կիր­նե­րը շա­հագրգ­ռուած են հնա­րա­ւո­րը ը­նե­լու հա­մար՝ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ա­պա­գա­յին ա՛լ ա­ւե­լի զար­գաց­նե­լու ձգտու­մով։

Ըստ Նալ­պան­տեա­նի, Ի­րան շա­հագրգ­ռուած է նաեւ օր ա­ռաջ տես­նել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի լու­ծու­մը եւ Հա­յաս­տան բարձր կը գնա­հա­տէ իր հա­ւա­սա­րակշ­ռուած ու շի­նիչ մօ­տե­ցու­մը։

ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

Միւս կող­մէ, Ե­րե­ւա­նի եւ Պրիւք­սէ­լի մէջ քննար­կում­ներ կը ծա­ւա­լուին նաեւ պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շուրջ։ Ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին տե­ղա­կալ Դա­ւիթ Տօ­նո­յեան տե­սակ­ցե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Եւ­րո­միու­թեան ա­ռա­քե­լու­թեան ղե­կա­վար դես­պան Փիո­թր Ս­վի­թալս­քիի հետ։ Կող­մե­րը միաս­նա­բար քննար­կած են հա­մա­տեղ ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րը ու կանգ ա­ռած են ԵՄ-ի կա­ռոյց­նե­րու եւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն ծա­ւա­լե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն վրայ։

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016