ՔԱՐԱՍԻՆ ԵՒ ԶԱԼՊԷՐ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ ՔՆՆԱՐԿԵՑԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՐՑԸ

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կրի­կո­րի Քա­րա­սին եւ Եւ­րո­միու­թեան Վրաս­տա­նի ճգնա­ժա­մի եւ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի գծով յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հեր­պերթ Զալ­պէր անդ­րա­դար­ձան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման։ Մոս­կուա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Քա­րա­սին-Զալ­պէր տե­սակ­ցու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ի­րադ­րու­թեան քննարկ­ման ամ­բող­ջին մէջ ար­ծար­ծուե­ցան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը։  Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, զրոյ­ցի ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի կա­ցու­թիւ­նը մի­ջազ­գա­յին բարդ ի­րադ­րու­թեան, ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի, ինչ­պէս նաեւ տա­րած­քաշր­ջա­նի պե­տու­թիւն­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ անվ­տան­գու­թեան ու կա­յու­նու­թեան սպառ­նա­լիք­նե­րու հա­մա­տես­քին մէջ։

Միւս կող­մէ, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի հրա­մագ­րով՝ յետ­մա­հու «Մար­տա­կան ծա­ռա­յու­թիւն» մե­տայ­լով պար­գե­ւատ­րուե­ցաւ 20-ա­մեայ զի­նուոր Սի­մոն Ճաւր­շեան, որ նա­խըն­թաց օր նա­հա­տա­կուած էր շփման գծին վրայ։

Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016