ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՄՈՍԿՈՒԱ Կ՚ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԻ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան Մոս­կուա պի­տի այ­ցե­լէ այս Ուր­բաթ՝ Ապ­րի­լի 8-ին։ Ան հան­դի­պում մը պի­տի ու­նե­նայ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի հետ։

Նալ­պան­տեան պի­տի մաս­նակ­ցի նաեւ ԱՊՀ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։ 

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016