ԵՓԵՍՈՍ ՑՈՒՑԱԿԻ ՎՐԱՅ

Ե­փե­սոս պատ­մա­կան քա­ղա­քը ընդգր­կուե­ցաւ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին մէջ։ Մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար Էօ­մէր Չե­լիք շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղե­կա­ցուց, որ պատ­մու­թեան ու մշա­կոյ­թի նկատ­մամբ ի­րենց կող­մէ ըն­ծա­յուած կա­րե­ւո­րու­թեան պտուղ­նե­րը հետզ­հե­տէ կը քա­ղեն։ Այս­պէս, Գեր­մա­նիոյ Պոն քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան կո­մի­տէի 39-րդ շր­ջա­նի ժո­ղո­վին ար­դիւն­քով Ե­փե­սոս տեղ գտաւ հա­մա­պա­տաս­խան ցու­ցա­կին վրայ։

Նա­խա­րա­րը «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան յայ­տա­րա­րեց, թէ սա Թուր­քիոյ տե­սան­կիւ­նէն ու­րա­խա­ռիթ ե­րե­ւոյթ մըն է։ Ար­դա­րեւ, Ե­փե­սո­սի հետ միասին 15-ի բարձ­րա­ցաւ թի­ւը Թուր­քիոյ այն պատ­մա­կան ար­ժէք­նե­րուն, ո­րոնք հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին վրայ ընդգր­կուած են։ Նա­խա­րար Էօ­մէր Չե­լի­քի հա­մոզ­մամբ, սա աշ­խար­հի աչ­քին առ­ջեւ ա­պա­ցոյց մըն է, թէ Թուր­քիա որ­քան մեծ հարս­տու­թեան մը տէրն է։  Էօ­մէր Չելիք ընդգ­ծեց նաեւ, թէ Ե­փե­սոս հա­մայն աշ­խար­հի հե­տաքրք­րու­թեան ա­ռար­կայ է իր ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րուն բե­րու­մով։

Երկուշաբթի, Յուլիս 6, 2015