ԹՈՒՐՔԻԱ ԴԱՐՁԵԱԼ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱՅ ԿԸ ԲԵՐԷ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ԱՆՎՏԱՆԳ ԳՕՏԻ ՄԸ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան Չի­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած «G-20»ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին հեր­թա­կան ան­գամ օ­րա­կար­գի վրայ բե­րաւ Թուր­քիոյ ա­ռա­ջար­կը՝ Սու­րիա­յէ ներս 95 քի­լօ­մեթր եր­կա­րու­թեամբ ու 40 քի­լօ­մեթր խո­րու­թեամբ անվ­տան­գու­թեան գօ­տի մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ, թռիչք­նե­րու փակ ձե­ւով։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րուն կող­մէ ձեռ­նար­կուած «Եփ­րա­տի վա­հան» լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ար­դէն բո­լո­րո­վին նոր ի­րա­վի­ճակ մը ստեղ­ծած են Սու­րիոյ մէջ։ Այս պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ, Էր­տո­ղան «G-20»ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին կրկնեց անվ­տանգ գօ­տի մը ստեղ­ծե­լու ա­ռա­ջար­կը՝ գաղ­թա­կա­նաց խնդրին լու­ծում մը գտնե­լու տե­սան­կիւ­նէն։ Ան ժո­ղո­վա­կան ղե­կա­վար­նե­րու նկա­տառ­ման յանձ­նեց իր ան­հանգս­տու­թիւ­նը՝ աշ­խար­հի յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րու ան­տար­բե­րու­թեան հե­տե­ւան­քով։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը շեշ­տեց, որ իր այս ա­ռա­ջար­կը յանձ­նած է նաեւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի եւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի նկա­տառ­ման։ Ըստ ի­րեն, ԱՄՆ-ի կող­մէ գլխա­ւո­րուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­խո­հու­թեան հետ Թուր­քիա կը ձգտի նման քայլ մը առ­նել։ Էր­տո­ղան շեշ­տեց, որ ընդ­հա­նուր հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը ա­պա­հո­վուած է եւ գոր­ծըն­թա­ցը յա­ռաջ կը տա­րուի այս ձե­ւով։

Միւս կող­մէ, կը հա­ղոր­դուի, որ ա­զատ Սու­րիոյ բա­նա­կը ներ­կա­յիս թի­րախ ընտ­րած է Էլ Պապ քա­ղա­քը, որ Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նէն 30 քի­լօ­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ կը գտնուի։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 6, 2016