ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ԿԸ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱՅ ԱՒԵԼԻ ՈՒԺԵՂ

2018 թուա­կա­նին կա­յա­նա­լիք ֆութ­պո­լի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նու­թեան ըն­դա­ռաջ ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի խա­ղե­րը ար­դէն ըն­թաց­քի մէջ են։ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի պայ­քա­րին դըժ-բախ­տա­բար սկսաւ պար­տու­թեամբ։ Հա­կա­ռա­կորդ մար­զա­դաշ­տի վրայ հայ­կա­կան ընտ­րա­նին պար­տու­թիւն կրեց 1-0 ար­դիւն­քով։

Հայ­կա­կան հա­ւա­քա­կա­նի խմբա­պե­տը՝ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան դժբախ­տա­բար այս խա­ղին չկրցաւ մաս­նակ­ցիլ, ո­րով­հե­տեւ վի­րա­ւո­րուած էր նա­խօ­րէին տե­ղի ու­նե­ցած Չե­խիա-Հա­յաս­տան ըն­կե­րա­կան խա­ղի ժա­մա­նակ։ Դա­նիա­յի հա­ւա­քա­կա­նի տա­րած յաղ­թա­նա­կէն վերջ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց հայ­կա­կան հա­ւա­քա­կա­նի իր խմբա­կից­նե­րու քրտնա­ջան աշ­խա­տան­քին հա­մար։ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան տե­ղե­կա­ցուց, թէ ինք ներ­կա­յիս կը դար­մա­նուի ու կը խոս­տա­նայ վե­րա­դառ­նալ ա՛լ ա­ւե­լի ու­ժեղ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 6, 2016