ԵՐԵՒԱՆԻ ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԽՆԱՅՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՄԸ ՊԻՏԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒԻ

Վե­րա­կա­ռուց­ման եւ զար­գաց­ման եւ­րո­պա­կան դրա­մա­տան, Հա­յաս­տա­նի Ելմ­տա­կան նա­խա­րա­րու­թեան եւ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին մի­ջեւ վեր­ջերս ստո­րագ­րուե­ցաւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, որ կը վե­րա­բե­րի Ե­րե­ւա­նի 28 փո­ղոց­նե­րու լու­սա­ւո­րու­թեան հա­մա­կար­գին։ Այս­պէս, յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին Ե­րե­ւա­նի 28 փո­ղոց­նե­րուն մէջ պի­տի հաս­տա­տուի լու­սա­ւո­րու­թեան նոր դրու­թիւն մը, որ ու­ժա­նիւթ խնա­յե­լու ըն­դու­նա­կու­թիւն­նե­րով օժ­տուած է։

Վե­րո­յի­շեալ դրա­մա­տան Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Մարք Տէյ­վիս շեշ­տեց, թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ ու­ժա­նիւթ խնա­յե­լու հա­մար լա­ւա­գոյն մի­ջոցն է հա­մա­պա­տաս­խան փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու ներդ­րու­մը։ Այս հար­ցին վրայ կեդ­րո­նա­ցած է նաեւ երկ­րի Ու­ժա­նիւ­թի եւ բնա­կան պա­շար­նե­րու նա­խա­րա­րու­թիւ­նը։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, փորձ­նա­կան այս ծրագ­րին շնոր­հիւ կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ տա­րե­կան 2000 մէ­կա­վաթ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւթ խնա­յել։ Ա­ւե­լին, Ե­րե­ւա­նի լու­սա­ւո­րու­թեան ո­րա­կի բարձ­րաց­ման ա­ռըն­թեր, այս ծրագ­րին շրջա­նակ­նե­րէն ներս, խնա­յո­ղա­կան լապ­տեր­ներ օգ­տա­գոր­ծե­լով հնա­րա­ւոր պի­տի ըլ­լայ նուա­զեց­նել սնդի­կի ար­տա­նե­տու­մը, ո­րով­հե­տեւ այս պա­հու դրու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի լու­սա­ւո­րու­թեան հա­մա­կար­գէն ներս բա­ւա­կան բարձր է սնդի­կի ար­տա­նե­տում­նե­րուն մա­կար­դա­կը։

Փորձ­նա­կան հանգ­րուա­նի ա­ւար­տին, այս դրու­թիւ­նը պի­տի հաս­տա­տուի Ե­րե­ւա­նի մնա­ցեալ փո­ղոց­նե­րուն մէջ եւս։ Ծրագ­րին ընդ­հա­նուր ար­ժէ­քը պի­տի կազ­մէ 57 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լար։

Շնոր­հիւ նոր լու­սա­ւո­րու­թեան դրու­թեան պի­տի կրճա­տուին ու­ժա­նիւ­թի սպառ­ման ծախ­սե­րը եւ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րանն ալ խնա­յո­ղու­թիւն­ներ պի­տի կա­րե­նայ ա­պա­հո­վել այս տե­սան­կիւ­նէն։ 

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 6, 2015