ՓՈԼ ՀԱՅՏՈՍԹԵԱՆԻՆ ՄԵՏԱՅԼ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ յո­բե­լե­նա­կան հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պէյ­րու­թի Հայ­կա­զեան հա­յա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 60-ա­մեա­կին առ­թիւ։ Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ նա­խա­գա­հու­թեան նիս­տե­րու դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նար­կը, ո­րուն ըն­թաց­քին միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ի­րա­կա­նա­ցուե­ցաւ «Հայ­կա­զեան» հա­յա­գի­տա­կան հան­դէ­սի 35-րդ հա­տո­րին շնոր­հան­դէ­սը։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քոյ­թին ներ­կայ գտնուե­ցան նաեւ Հայ­կա­զեան հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սուչ Փոլ Հայ­տոս­թեան եւ նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան։

Հա­ւա­քոյ­թի բաց­ման ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս գա­լով Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան շեշ­տեց, որ Հայ­կա­զեան հա­մալ­սա­րա­նը Հա­յաս­տա­նէ դուրս դար­ձած է հա­յա­գի­տու­թեան ա­մե­նա­հե­ղի­նա­կա­ւոր ու բարձ­րա­կարգ կեդ­րոն­նե­րէն մին ամ­բողջ աշ­խար­հէ ներս։

Նոյն հա­ւա­քոյ­թի ըն­թաց­քին Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան Փոլ Հայ­տոս­թեա­նը պար­գե­ւատ­րեց իր նա­խա­րա­րու­թեան ոս­կէ յու­շա­մե­տայ­լով՝ հա­մալ­սա­րա­նի 60-ա­մեայ փայ­լուն գոր­ծու­նէու­թեան, Հա­յաս­տան-Սփիւռք գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման, հա­յա­պահ­պա­նու­թեան ուղ­ղու­թեամբ ու­նե­ցած նշա­նա­կա­լի ներդր­ման հա­մար։

Ձեռ­նար­կի տե­ւո­ղու­թեան ե­լոյթ­նե­րով հան­դէս ե­կան Հա­յաս­տա­նի գի­տա­կան աշ­խար­հէն յա­ռա­ջա­տար ա­նուն­ներ, մինչ Փոլ Հայ­տոս­թեանն ալ ար­տա­յայ­տեց իր սրտի խօս­քը։ 

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 6, 2015