ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՈՒԺԱՆԻՒԹԻ ՇՂԹԱՅԻ ՄԸ ԿԸ ՄԻԱՆԱՅ

Հա­յաս­տան կը պատ­րաս­տուի իր հիւ­սի­սա­յին եւ հա­րա­ւա­յին սահ­ման­նե­րուն կա­ռու­ցել նոր ե­լեկտ­րագ­ծեր, ո­րոնց մի­ջո­ցաւ պի­տի միա­նայ Վրաս­տա­նի եւ Ի­րա­նի ու­ժա­նիւ­թի հա­մա­կար­գե­րուն, իսկ անհ­րա­ժեշ­տու­թեան պա­րա­գա­յին պի­տի կա­րե­նայ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւթ մա­տա­կա­րա­րել այդ եր­կիր­նե­րուն։ Վրաս­տա­նի հետ կա­ռու­ցուող ե­լեկտ­րագ­ծին շնոր­հիւ Հա­յաս­տան պի­տի միա­նայ նաեւ Ռու­սաս­տա­նի հա­մա­կար­գին՝ դառ­նա­լով ու­ժա­նիւ­թի մը շղթա­յի մա­սը։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, «Հա­յաս­տա­նի բարձ­րա­վոլթ ե­լեկ-տրա­ցան­ցեր» ըն­կե­րու­թեան տնօ­րէն Ա­րամ Ա­նա­նեան յայտ­նեց, որ սոյն ե­լեկտ­րագ­ծերն ու ե­լեկտ­րա­կա­յան­նե­րը պի­տի կա­ռու­ցուին յա­ռա­ջի­կայ քա­նի մը տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին։ Ի­րա­նի հետ սահ­մա­նա­կից հա­տուա­ծին մէջ աշ­խա­տանք­նե­րու ա­ւար­տը նա-խա­տե­սուած է 2017 թուա­կա­նին։ Ի­րա­նի սահ­մա­նա­մերձ շրջան­նե­րուն պա­րա­գա­յին պի­տի օգ­տա­գոր­ծուին նաեւ շարք մը են­թա­կա­յան­ներ։ Այս բո­լոր նա­խագ­ծե­րու ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար Ա­սիա­կան զար­գաց­ման դրա­մա­տու­նէն ա­պա­հո­վուած է 23 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լար ար­ժո­ղու­թեամբ գան­ձատ­րում։

Ա­րամ Ա­նա­նեա­նի խօս­քե­րով, ինչ­պէս Ի­րա­նի, այն­պէս ալ Վրաս­տա­նի պա­րա­գա­յին գո­յու­թիւն ու­նի ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի պա­հան­ջարկ։ Հա­յաս­տան ի զօ­րու է ե­լեկ-տ­րա­կան ու­ժա­նիւթ մա­տա­կա­րա­րել նաեւ Վրաս­տա­նին։ «Ի­րա­նի մէջ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի պա­հան­ջար­կը գրե­թէ միշտ գո­յու­թիւն ու­նի, սա­կայն մենք չենք կա­րո­ղա­նար մեծ ծա­ւա­լով ար­տա­հա­նում մը ա­պա­հո­վել։ Բաց աս­տի, գիծն ու են­թա­կա­յան­ներն ալ ներ­կա­յիս չու­նին հա­մա­պա­տաս­խան հզօ­րու­թիւ­նը։ Այժմ կը փոր­ձենք լու­ծել նաեւ այս հար­ցը», ը­սաւ Ա­նա­նեան եւ ա­ւել­ցուց, թէ ե­թէ Վրաս­տա­նի մի­ջո­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի ու­ժա­նիւ­թի շղթա­յին միա­նա­լու կա­րե­լիու­թիւն ըլ­լայ, ա­պա Հա­յաս­տան ար­կած­նե­րու ժա­մա­նակ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւթ կրնայ ստա­նալ Ռու­սաս­տա­նէն։ Հե­տե­ւա­բար, Ռու­սաս­տա­նին միա­նա­լը կա­րե­ւոր է ա­պա­հո­վու­թեան տե­սան­կիւ­նէն։

Ներ­կայ կան­խա­տե­սում­նե­րով՝ Հա­յաս­տա­նի եւ Վրաս­տա­նի մի­ջեւ ե­լեկտ­րա­մա­տա­կա­րար­ման ծա­ւալ­նե­րը ա­ւե­լի քան ե­ռա­պա­տիկ պի­տի ա­ւել­նան՝ երբ որ ի­րա­կա­նա­ցուին այս բո­լոր աշ­խա­տանք­նե­րը։

 

Երեքշաբթի, Ապրիլ 7, 2015