ՀԱՅՐԵՆԱԿԵԴՐՈՆ ՈՒՂԵՑՈՅՑՆԵՐ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) 88-րդ հա­մա­գու­մա­րը ար­դէն եզ­րա­փա­կուած է Ե­րե­ւա­նի մէջ։ ՀԲԸՄ-ի աշ­խար­հա­տա­րած մաս­նա­ճիւ­ղե­րէն ա­ւե­լի քան հարիւր յիսուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ շուրջ մէկ շաբ­թուան ըն­թաց­քին ի­րա­կա­նա­ցու­ցին բազ­մա­կող­մա­նի աշ­խա­տանք՝ գոր­ծադ­րե­լով ծան­րա­բեռ­նուած ծրա­գիր մը։ Բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք ա­ռիթն ու­նե­ցան հե­տե­ւե­լու այս ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին, կը մատ­նան­շեն, թէ ան ար­ձա­նագ­րած է ա­նան­տե­սե­լի յա­ջո­ղու­թիւն մը։ 88-րդ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին առ­թիւ Ե­րե­ւան մեկ­նած պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը ար­դէն հրա­ժեշտ կ՚առ­նեն բարձր տրա­մադ­րու­թեամբ, մինչ ընդ­հա­նուր հա­մո­զու­մը այն է, թէ այս հա­մա­գու­մա­րին ըն­թաց­քին կա­տա­րուած աշ­խա­տան­քին ար­ձա­գանգ­նե­րը տա­կա­ւին պի­տի շա­րու­նա­կուին։ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան 88-րդ հա­մա­գու­մա­րը կ՚ա­ռանձ­նա­նայ հա­յաս­տա­նա­կեդ­րոն մտա­ծե­լա­կեր­պի հա­սու­նաց­ման տե­սան­կիւ­նէն որ­պէս նոր հանգ­րուան եւ հայ­րե­նա­կեդ­րոն ու­ղե­ցոյց­նե­րու իւ­րաց­ման հար­թակ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 7, 2015