ՊԱՔՈՒԻ ԿՈՂՄԷ ԼԱՅՆԱԾԱՒԱԼ ՌԱԶՄԱՓՈՐՁ

Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ երկ­րի զի­նեալ ու­ժե­րը կը պատ­րաս­տուին ի­րա­կա­նաց­նել լայ­նա­ծա­ւալ ռազ­մա­փոր­ձեր։ Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Զա­քիր Հա­սա­նո­վի վե­րահս­կո­ղու­թեան ներ­քեւ, մար­տա­վա­րա­կան բնոյ­թով զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րեն երկ­րի բո­լոր տե­սա­կի զօր­քե­րը։ Ռազ­մա­փոր­ձե­րը պի­տի ըն­թա­նան գի­շե­րուան ժա­մե­րուն։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ռազ­մա­փոր­ձե­րուն կը մաս­նակ­ցին 15 հա­զար զի­նուոր, 200 զրա­մե­քե­նայ, ա­ւե­լի քան 300 հրթի­ռա­յին եւ հրե­տա­նա­յին հա­մա­կարգ, 12 ռազ­մա­կան ուղ­ղա­թիռ, 8 ռազ­մաօ­դա­նաւ։ Զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րուն մաս­նա­կից կ՚ըլ­լան նաեւ հա­կաօ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան զօր­քեր, ո­րոնք յա­գե­ցած են զե­նի­թահրթի­ռա­յին հա­մա­կար­գե­րով։

Հայ­կա­կան աղ­բիւր­նե­րը ու­շադ­րու­թիւն կը հրա­ւի­րեն կարգ մը դէ­տե­րու տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն վրայ, ըստ ո­րոնց զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րու քօ­ղին ներ­քեւ Ատր­պէյ­ճա­նի բա­նա­կը կը ծրագ­րէ ի­րա­կա­նաց­նել զօր­քե­րու լայ­նա­ծա­ւալ վե­րա­դիր­քա­ւո­րում։ Ար­դա­րեւ, տա­կա­ւին քա­նի մը օր ա­ռաջ Հա­յաս­տա­նի հետ սահ­մա­նա­կից Տա­ւու­շի մար­զի Ոս­կե­պար գիւ­ղի բնա­կիչ­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցած էին, որ Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նեալ ու­ժե­րը Ղա­զա­խի շրջա­նին Ա­խա­ղի Աք­սի­պա­րա գիւ­ղի կող­քի բար­ձունք­նե­րուն վրայ կը փո­րեն նոր խրա­մատ­ներ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 7, 2015