ՏԵՒԱԿԱՆ ՈՏՆՁԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հա­կա­ռակ կրա­կի դադ­րեց­ման պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թեան, Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բա­խում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Տե­ւա­կա­նաց­նե­լով իր սադ­րանք­նե­րը՝ Ատր­պէյ­ճա­նի բա­նա­կը ոտնձ­գու­թիւն­ներ կը կա­տա­րէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի դէմ։ Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նեալ ու­ժե­րը ե­րէկ կրակ բա­ցին նաեւ Հա­յաս­տա­նի Վար­դե­նիս քա­ղա­քին վրայ։ Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կը կան­խեց Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նեալ ու­ժե­րուն կող­մէ ձեռ­նար­կուած ներ­թա­փանց­ման փորձ մը։ Այս ան­յա­ջող յար­ձակ­ման ձեռ­նար­կած խում­բին գլու­խը գտնուող Վա­քըֆ Պայ­րա­մով սպան­նուե­ցաւ բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով։ Շփման գծի հիւ­սիս-ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեամբ՝ Թա­լի­շի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան այդ բա­խում­նե­րը։ Ստե­փա­նա­կեր­տի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ այս դէպ­քը հեր­թա­կան ան­գամ կ՚ա­պա­ցու­ցա­նէ, որ Ատր­պէյ­ճան ոչ միայն չի յար­գեր նա­խօ­րեա­կին ձեռք բե­րուած կրա­կի դադ­րեց­ման մա­սին պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւ­նը, այ­լեւս սադ­րիչ քայ­լե­րով կը փոր­ձէ նպա­տա­կաուղ­ղուած ձե­ւով ա­պա­կա­յու­նաց­նել առ­կայ պայ­թիւ­նավ­տանգ ի­րա­վի­ճա­կը։

Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ ա­ւե­լի ա­ռաջ ալ տե­ղե­կա­ցու­ցած էին, թէ շփման գծի հիւ­սի­սա­յին հա­տուա­ծին մէջ տա­պա­լուած են ա­զէ­րի զօր­քե­րու ներ­թա­փանց­ման եր­կու փոր­ձեր։ Թա­լի­շի ուղ­ղու­թեամբ բա­ցուած կրա­կին հե­տե­ւան­քով ե­րէկ զո­հուե­ցաւ հայ զի­նուոր մը՝ Ար­մէն Գաս­պա­րեան (1974)։ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ ե­րէկ Ատր­պէյ­ճան Ար­ցա­խի մէջ ռմբա­կո­ծած է նաեւ շտա­պօգ­նու­թեան ինք­նա­շարժ մը։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կը ե­րէկ նոր տե­ղե­կու­թիւն­ներ հա­ղոր­դեց իր վեր­ջին կո­րուստ­նե­րուն շուրջ։ Այս­պէս, 32 հայ զի­նուոր զո­հուած է, 121 վի­րա­ւոր ու­նի հայ­կա­կան կող­մը եւ 25 զի­նուոր ալ ան­հե­տա­ցած է։ Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կը տե­ղե­կա­ցուց, թէ իր ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը լիո­վին կը վե­րահս­կեն ի­րա­վի­ճա­կը ա­ռաջ­նագ­ծին վրայ։

Ներ­կայ յա­րա­բե­րա­կան ան­դոր­րի մթնո­լոր­տին մէջ դի­ւա­նա­գի­տա­կան ջան­քերն ալ կը շա­րու­նա­կուին կա­ցու­թիւ­նը կա­յու­նաց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց­ներ ու­նե­ցաւ Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի եւ Ղա­զա­խիս­տա­նի Նա­խա­գահ Նուր­սուլ­թան Նա­զար­պա­յե­ւի հետ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սարգ­սեան Ռու­հա­նիին ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ ներ­կա­յա­ցուց Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ սան­ձա­զեր­ծուած յար­ձակ­ման եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի կող­մէ տրուած հա­մար­ժէք պա­տաս­խա­նին շուրջ։ Ան յատ­կա­պէս անդ­րա­դար­ձաւ խա­ղաղ բնակ­չու­թեան դէմ գոր­ծադ­րուած բռնու­թիւն­նե­րուն՝ հա­մե­մա­տե­լով զա­նոնք տա­րած­քաշր­ջա­նի յայտ­նի ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­նե­րու գոր­ծե­լաո­ճին հետ։

Իր կար­գին, Ռու­հա­նի ընդգ­ծեց, որ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­նե­րու եւ առ­կայ այլ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու հա­մա­տես­քով տա­րած­քաշր­ջա­նէ ներս լա­րուա­ծու­թեան նոր օ­ճախ­նե­րու բռնկու­մը չի բխիր ոե­ւէ մէ­կու շա­հե­րէն։ Անհ­րա­ժեշտ է գոր­ծադ­րել բո­լոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը՝ խա­ղաղ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու գոր­ծըն­թա­ցը վե­րա­կանգ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Ռու­հա­նի նշեց, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի խնդի­րը չի կրնար ու­նե­նալ ռազ­մա­կան լու­ծում։

ՄԵՏ­ՎԵ­ՏԵ­ՒԻ ԱՅ­ՑԸ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բռնկած բա­խում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ այ­սօր Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տեւ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան՝ Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Ռուս վար­չա­պե­տը կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան եւ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տեւ կը սար­քեն նաեւ հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։

Ռուս վար­չա­պե­տը Ե­րե­ւա­նէն պի­տի ու­ղե­ւո­րուի Պա­քու։

ՄԻՋ­ՆՈՐԴ­ՆԵ­ՐՈՒ ՋԱՆ­ՔԵ­ՐԸ

Բաց աս­տի, ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան) եւ Փիէռ Անտ­րիու (Ֆրան­սա) ներ­կա­յիս կ՚այ­ցե­լեն հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։ Ա­նոնք ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցան Պա­քուի մէջ, ուր տե­սակ­ցե­ցան Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի հետ։ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք Պա­քուի մէջ յայ­տա­րա­րեց, թէ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն գծով յա­ռա­ջըն­թա­ցի հաս­նե­լու հա­մար պէտք է ան­յա­պաղ դադ­րեց­նել կրա­կը։ Ըստ ի­րեն, ծա­գած լա­րուա­ծու­թիւ­նը ցոյց տուած է, որ եր­կա­րա­տեւ խա­ղա­ղու­թեան հաս­նե­լու հա­մար ե­կած է բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու ժա­մա­նա­կը։ Ո­ւոր­լիք ա­ւել­ցուց, թէ ԱՄՆ մշտա­պէս կը սա­տա­րէ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ջան­քե­րուն եւ խա­ղա­ղու­թեան հաս­նե­լու հա­մար կը փա­փա­քի, որ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը ըն­թա­նան յա­ջո­ղու­թեամբ։

Պա­քուի շփում­նե­րէն վերջ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը այ­սօր կ՚այ­ցե­լեն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ։

ԼԱՒ­ՐՈՎ Ե­ՐԵ­ՒԱՆ ՊԻ­ՏԻ ԱՅ­ՑԵ­ԼԷ

Միւս կող­մէ, Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով Ապ­րի­լի 21-22-ին պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Ե­րե­ւան՝ իր հայ պաշ­տօ­նակ­ցին՝ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Մա­րիա Զա­խա­րո­վա յայտ­նեց, թէ Մոս­կուա­յի բարձ­րա­գոյն ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը մեծ ջան­քեր կը գոր­ծադ­րէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տիէն ներս ի­րադ­րու­թեան կար­գա­ւոր­ման նպա­տա­կով։ Ըստ ի­րեն, վա­ղը Մոս­կուա­յի մէջ կա­յա­նա­լիք ԱՊՀ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու նիս­տին շրջագ­ծով եւս նա­խա­տե­սուած է հան­դի­պում մը՝ Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի եւ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի մի­ջեւ։

Մինչ այդ, Սէր­կէյ Լաւ­րով ե­րէկ Պա­քուի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ ժո­ղո­վի մը իր ի­րան­ցի եւ ա­զէ­րի պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուն՝ Ճե­ւատ Զա­րի­ֆի եւ Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վի հետ։

Ե­ռա­կող­մա­նի այս ժո­ղո­վին մաս­նա­կից նա­խա­րար­նե­րը ըն­դու­նուե­ցան նաեւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի կող­մէ։ Այս շրջագ­ծով Սէր­կէյ Լաւ­րով ղա­րա­բա­ղեան հար­ցին շուրջ զրու­ցեց Իլ­համ Ա­լիե­ւի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Լաւ­րով նշեց, թէ Մոս­կուա ու­նի ա­ռա­ջարկ­ներ, ո­րոնք հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ միա­սին մի­տուած են աշ­խու­ժօ­րէն ի գործ դնե­լու՝ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թեան հաս­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ «Մենք յոյս ու­նինք, որ պի­տի կա­րե­նանք ու­շադ­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րել այդ հար­ցե­րուն՝ միջ­նա­ժամ­կէտ ու եր­կա­րա­ժամ­կէտ հե­ռան­կար­նե­րով», ը­սաւ Լաւ­րով եւ ընդգ­ծեց, թէ ամ­բող­ջու­թեամբ կը պաշտ­պա­նեն այն սկզբունք­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յիս ձե­ւա­ւո­րուած են հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն կող­մէ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 7, 2016