ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ՊԱՅԹՈՒՄ

Իս­թան­պու­լի մէջ այս ա­ռա­ւօտ պա­տա­հե­ցաւ պայ­թում մը։ Դէպ­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ Վեզ­նե­ճի­լէր թա­ղա­մա­սին մէջ։ NTV-ի հա­ղոր­դում­նե­րով, պայ­թու­մը պա­տա­հե­ցաւ մեթ­րո­յի կա­յա­րա­նին մօտ, ոս­տի­կա­նա­կան ինք­նա­շար­ժի մը անց­նե­լուն ժա­մա­նակ։ Կան զո­հեր ու բազ­մա­թիւ վի­րա­ւոր­ներ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան կող­մէ հա­ղոր­դուած ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րով, պայ­թու­մէն վերջ լսուե­ցան նաեւ ատր­ճա­նա­կի ձայ­ներ։ Ա­ւե­լի ուշ հա­ղոր­դուե­ցաւ, որ այդ ձայ­նե­րը բուն դէպ­քին հետ կապ չու­նին, այլ ոս­տի­կան­նե­րուն կող­մէ դէ­պի օդ կրակ բա­ցուած է անվ­տան­գու­թեան ե­րաշ­խա­ւոր­ման հա­մար։

Այս դէպ­քին հե­տե­ւան­քով բազ­մա­թիւ գոր­ծա­տե­ղի­ներ եւ ինք­նա­շարժ­ներ վնաս կրե­ցին։ Ան­մի­ջա­պէս շտա­պօգ­նու­թեան ինք­նա­շարժ­ներ ուղ­ղուե­ցան պայ­թու­մի վայ­րը եւ վի­րա­ւոր­նե­րը փո­խադ­րուե­ցան մեր­ձա­կայ հի­ւան­դա­նոց­նե­րը։ Ոս­տի­կա­նու­թեան ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ դա­տար­կուե­ցան այն գոր­ծա­տե­ղի­նե­րը, ո­րոնք վնաս կրե­ցին պայ­թու­մին հե­տե­ւան­քով։

Իս­թան­պու­լի կու­սա­կա­լու­թեան աղ­բիւր­նե­րը դէպ­քէն մի­ջոց մը վերջ հա­ղոր­դե­ցին, որ «Ճե­լալ ա­ղա քո­նա­ղը» պան­դո­կին առ­ջեւ պա­տա­հած սաս­տիկ պայ­թու­մին հե­տե­ւան­քով եօթ ոս­տի­կան նա­հա­տա­կուած է։ Չորս քա­ղա­քա­ցի ալ զոհ գա­ցած է այս ցա­ւա­լի դէպ­քին։ Կու­սա­կալ Վա­սիփ Շա­հին նշեց, որ յար­ձա­կու­մը կա­տա­րուած է ռում­բով բեռ­նա­ւո­րուած ինք­նա­շար­ժով մը։ Վի­րա­ւո­րեալ ոս­տի­կան­նե­րը դար­ման­ման տակ առ­նուած են Չա­փա­յի եւ Ճեր­րահ­փա­շա­յի հի­ւան­դա­նոց­նե­րուն մէջ։ Վիրաւորեալներէն չորսին վիճակը ծանր է։

Դէպ­քին պա­տա­հած պո­ղո­տան փա­կուած է եր­թե­ւե­կու­թեան։ Ե­նի­գա­բու-Հա­ճըօս­ման մեթ­րո­յի ուղ­ղու­թեան վրայ ալ Վեզ­նե­ճի­լէ­րի կա­յա­րա­նը կը շրջան­ցուի անվ­տան­գու­թեան պատ­ճառ­նե­րով։ 

Իս­թան­պու­լի բնա­կիչ­նե­րը խոր ցաւ ու մտա­հո­գու­թիւն ապ­րե­ցան այս ա­ռա­ւօտ քա­ղա­քիս մէջ պա­տա­հած ա­հա­ւոր յար­ձակ­ման հե­տե­ւան­քով, մա­նա­ւանդ, որ դէպ­քի վայ­րէն ցո­լա­ցան ցա­ւա­լի դրուագ­ներ։

Միւս կող­մէ, մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ այ­սօր կէ­սօ­րուան ժա­մե­րուն անվ­տան­գու­թեան խնդիր­նե­րու ձօ­նուած բարձ­րաս­տի­ճան խորհր­դակ­ցու­թիւն մը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։ Պեշ­թե­փէի նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ նա­խա­տե­սուած այս ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ կու գայ նաեւ Վեզ­նե­ճի­լէ­րի մէջ պա­տա­հած սաս­տիկ պայ­թու­մին հար­ցը։ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ պատ­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը հա­շուի կ՚առ­նեն բո­լոր ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը թէ՛ այս դէպ­քին եւ թէ ընդ­հան­րա­պէս ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րին շուրջ։

Պեշ­թեփէի ժո­ղո­վէն ա­ռաջ, Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմն ալ Չան­քա­յա­յի ա­պա­րան­քին մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էֆ­քեան Ա­լա­յի հետ։

Երեքշաբթի, Յունիս 7, 2016