ՖԵՏԵՐԻՔԱ ՄՈԿԵՐԻՆԻԻ ՇՐՋԱՅՑԸ

Եւ­րո­միու­թեան ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ անվ­տան­գու­թեան գծով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տար Ֆե­տե­րի­քա Մո­կե­րի­նի յա­ռա­ջի­կայ շաբթուան սկիզ­բին ու­ղե­ւո­րու­թեան մը պի­տի ձեռ­նար­կէ դէ­պի Ուք­րայ­նա եւ Վրաս­տան։ Նո­յեմ­բե­րի 9-ին ան շփում­ներ պի­տի ու­նե­նայ Քիե­ւի մէջ, ուր պի­տի տե­սակ­ցի Ուք­րայ­նոյ Նա­խա­գահ Փիո­թըր Փրո­շեն­քո­յի, Վար­չա­պետ Ար­սե­նի Եա­ցե­նեու­քի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Փա­ւէլ Քլիմ­քի­նի հետ։ Նո­յեմ­բե­րի 10-ին ան պի­տի անց­նի Թիֆ­լիզ, ուր պի­տի տե­սակ­ցի Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լիի, Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Տա­ւիտ Ու­սու­պաշ­վի­լիի, Վար­չա­պետ Ի­րակ­լի Ղա­րի­պաշ­վի­լիի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կէոր­կի Քվի­լի­քաշ­վի­լիի հետ։

Եւ­րո­միու­թեան պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Մո­կե­րի­նիի այ­ցե­լու­թիւ­նը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ծրագ­րի շրջա­նակ­նե­րէն ներս։

Շաբաթ, Նոյեմբեր 7, 2015