ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ա­մե­րի­կա­յի Հա­յոց Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան, Ուր­բաթ, Ապ­րի­լի 1-ի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի նա­խա­րա­ր Հ­րա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին, ո­րուն կ­­՚ըն­կե­րա­նար Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ՄԱԿ-ի մօտ մնա­յուն եւ լիա­զօր դես­պան Զօհ­րապ Մնա­ցա­կա­նեա­ն:

Ըստ Առաջնորդարանի դիւանին, այս հան­դի­պու­մին ներ­կայ գտնուե­ցան նաեւ Ա­ռաջ­նոր­դի Փո­խա­նորդ Տ. Սի­մէոն Ա­բե­ղայ Օ­տա­պա­շեան, Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի Վար­չա­կան տնօ­րէն Ար­մէն Պայ­պուր­թեան, Հայ օգ­նու­թեան ֆոն­տի վա­րիչ-տնօ­րէն Գառ­նիկ Նա­նա­կիւ­լեան, Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի Հան­րա­յին յա­րա­բե­րու­թեանց բա­ժան­մուն­քէն Ար­թըր Պետ­րո­սեան եւ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի Զար­գաց­ման բա­ժան­մուն­քէն Թա­լին Պա­պա­յեան:

Այս­պէս, Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան տե­ղե­կու­թիւն­ներ հա­ղոր­դեց Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կա­տա­րած ի­րա­գոր­ծում­նե­րուն մա­սին. շեշ­տե­լով որ շատ կա­րե­ւոր է սփիւռ­քի եւ հայ­րե­նի­քի մի­ջեւ զօ­րա­ւոր կա­մուր­ջի մը հաս­տա­տու­մը, ո­րուն ի նպաստ նա­խա­րա­րու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ յայ­տա­գիր­ներ՝ ինչ­պէս «Ա­րի տուն» յայ­տա­գի­րը, որ կը քա­ջա­լե­րէ ար­տա­սահ­մա­նի հա­յե­րը, որ­պէս­զի գան հայ­րե­նիք եւ ի­րենց ու­ժե­րը ի սպաս դնեն երկ­րի եւ մշա­կոյ­թի զար­գաց­ման: Ան խօ­սե­ցաւ նաեւ «Փա­ռա­տօն» յայ­տա­գի­րին մա­սին, որ եր­կու տա­րին ան­գամ մը կը կազ­մա­կեր­պուի եւ ո­րուն եր­գով, ե­րաժշ­տու­թեամբ եւ պա­րով կը մաս­նակ­ցին ար­տա­սահ­մա­նեան ե­րե­սուն խում­բեր: Նա­խա­րա­րու­թեան մէկ նա­խա­ձեռ­նու­թիւնն է նաեւ ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի ա­մառ­նա­յին դա­սըն­թացք­նե­րը՝ ո­րոնց կրնան մաս­նակ­ցիլ ա­մէն տա­րի­քի ան­հատ­ներ: Վե­րո­յի­շեալ բո­լոր յայ­տա­գիր­նե­րը կը հո­գա­ցուին Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ:

«Ե­թէ մեր նպա­տակն է սփիւռ­քի եւ հայ­րե­նի­քի կա­պե­րը ա­ռա­ւել եւս զօ­րաց­նել՝ ար­տա­սահ­մա­նի հա­յե­րը պար­տին ի­րենց հայ­րե­նի­քը այ­ցե­լել», ը­սաւ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան:

Նա­խա­րար Յա­կո­բեան ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ այն օգ­նու­թեան մա­սին՝ որ նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ յանձն կ­­՚առ­նուի Հա­յաս­տան գաղ­թող սու­րիա­հա­յե­րուն ի նպաստ: Կը տրա­մադ­րուին կրթա­թո­շակ­ներ, բնա­կա­րան եւ աշ­խա­տան­քի դիւ­րու­թիւն: Այս հան­դի­պու­մի ըն­թաց­քին խորհր­դակ­ցու­թեան նիւթ ե­ղաւ նաեւ, թէ ինչ­պէս Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի հո­վա­նիին ներ­քեւ գոր­ծող Հայ օգ­նու­թեան ֆոն­տը եւ Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը  հա­մա­գոր­ծակ­ցա­բար կրնան օ­ժան­դա­կել սու­րիա­հայ գաղ­թա­կան­նե­րուն:

Այս առ­թիւ, Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան խօ­սե­ցաւ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի կա­տա­րած ձեռ­նարկ­նե­րուն մա­սին՝ Մեծ Ե­ղեռ­նի 100-ա­մեա­կին առ­թիւ՝ գլխա­ւո­րա­բար ԱՄՆ-ի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ո­ւա­շինկ­թըն Տի. Սի.-ի եւ թե­մի ծու­խե­րուն մէջ:

Իր կար­գին, Ար­թըր Պետ­րո­սեան տե­ղե­կու­թիւն­ներ հա­ղոր­դեց Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի Հան­րա­յին յա­րա­բե­րու­թեանց բա­ժան­մուն­քի մրցա­նա­կի ար­ժա­նա­ցած   գրքոյ­կին եւ Ո­ւա­շինկ­թըն Տի. Սի.-ի ու Ս. Վար­դան Մայր տա­ճա­րի ձեռ­նարկ­նե­րը նոյն պա­հուն իսկ հա­մա­կար­գի­չի մի­ջո­ցաւ հե­ռասփ­ռու­մի մա­սին:

Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ը­սաւ. «Ան­ցեալ տա­րի ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն, պար­տինք այդ ո­գին վառ պա­հել յա­ջորդ տաս­նա­մեակ­նե­րուն եւս»:

Ա­ռաջ­նորդ Սրբա­զանն ու Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան շատ կա­րե­ւոր նկա­տե­ցին, որ  միա­ցեալ աշ­խա­տան­քով պէտք է շա­րու­նա­կել ա­ռա­ւել եւս զօ­րաց­նել սփիւռ­քի եւ հայ­րե­նի­քի կա­պե­րը: Ա­ռաջ­նորդ Սրբա­զան Հայ­րը Սփիւռ­քի նա­խա­րա­ր Հ­րա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին նուի­րեց ծա­նօթ ա­րուես­տա­գէտ Մայ­քըլ Ա­րա­մի պատ­րաս­տած քան­դա­կը, իսկ Յա­կո­բեան Սրբա­զան Հօր նուի­րեց շրջա­նա­կուած գորգ մը եւ Նա­խա­րա­րու­թեան վեր­ջին հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րը:

Այս հան­դի­պու­մի վեր­ջա­ւո­րու­թեան՝ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան ը­սաւ. «Շատ ու­րախ ե­ղանք տե­ղե­կա­նա­լով Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան վեր­ջին ի­րա­գոր­ծում­նե­րուն մա­սին: Մենք պար­տինք միաս­նա­բար շա­րու­նա­կել մեր ջան­քե­րը հայ­րե­նի­քի օ­ժան­դա­կու­թեան եւ զօ­րաց­ման ի նպաստ»:

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016