ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

 Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ կը շա­րու­նա­կուի փխրուն ի­րա­վի­ճա­կը։ Կրա­կի դադ­րեց­ման վե­րա­բե­րեալ պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւ­նը կը խախ­տուի Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ։ Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ վար ա­ռած են Ատրպէյ­ճա­նի հա­րուա­ծա­յին ա­նօ­դա­չու թռչող սարք մը՝ հեր­թա­կան ան­գամ։ Հրա­պա­րա­կուե­ցան այդ սար­քին լու­սան­կար­նե­րը։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րը կրակ կը բա­նան նաեւ Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ շրջան­նե­րուն վրայ։ Իսկ Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի եւ Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարարութեան աղ­բիւր­նե­րը արդէն նոր տուեալ­ներ հա­ղոր­դե­ցին վեր­ջին բա­խում­նե­րու ծանր հե­տե­ւանք­նե­րուն շուրջ։ Այս­պէս, հայ­կա­կան կող­մը վեր­ջին տուեալ­նե­րով ու­նի 44 նա­հա­տակ, 21 հայ զի­նուոր ան­հե­տա­ցած է, իսկ 122-ը վի­րա­ւո­րուած։ Ազէրի զօրքերու խախտումներուն հետեւանքով Արցախի մէջ հայկական կողմը ունեցած է նոր զոհեր։

Այս մթնո­լոր­տին մէջ, ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցան Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ։ Ա­նոնք տե­սակ­ցե­ցան Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի, Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեա­նի, Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Լե­ւոն Մնա­ցա­կա­նեա­նի եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու հետ։ Բա­կօ Սա­հա­կեան միջ­նորդ­նե­րուն հետ քննար­կեց Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խի դէմ գոր­ծուած վեր­ջին լայ­նա­ծա­ւալ յար­ձա­կում­նե­րու վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։ Սա­հա­կեան Ատր­պէյ­ճա­նի բռնու­թիւն­նե­րը հա­մա­րեց Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի եւ յա­րա­կից տա­րած­քաշր­ջան­նե­րու կա­յու­նու­թեան ու խա­ղա­ղու­թեան դէմ մե­ծա­գոյն վտանգ­նե­րէն մին՝ այդ բո­լո­րը ո­րա­կե­լով քա­ղա­քա­կիրթ հան­րու­թեան հա­մար լուրջ մար­տահ­րա­ւէր։ Սա­հա­կեան ընդգ­ծեց, որ Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կը կը կա­սեց­նէ ու պի­տի կա­սեց­նէ իր ան­կա­խու­թեան, ինք­նիշ­խա­նու­թեան դէմ ուղ­ղուած ա­մէն տե­սակ ոտնձ­գու­թիւն։ Ան ա­ւել­ցուց, թէ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կէն կ՚ակն­կա­լուին կոշտ եւ հաս­ցէա­կան գնա­հա­տա­կան­ներ ու քայ­լեր՝ Ատր­պէյ­ճա­նի ա­պա­կա­ռու­ցո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան դէմ։

Մինսքեան խմբակի համանախագահները Արցախէն վերջ կ՚այցելեն նաեւ Երեւան, ուր կը մէկտեղուին Հայաստանի ղեկավարութեան հետ։ Անոնք երէկ տեղեկացուցին, թէ վաղը Երեւանի մէջ հանդէս պիտի գան յայտարարութիւններով։

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016