ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Եւ­րո­միու­թեան Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի եւ Վրաս­տա­նի ճգնա­ժա­մի հար­ցե­րով յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հեր­պերթ Զալ­պէ­րը, որ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Զրու­ցա­կից­նե­րը քննար­կե­ցին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ շա­րու­նա­կուող բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը յա­ռաջ մղե­լու նպա­տա­կաւ՝ Հա­յաս­տա­նի եւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ եր­կիր­նե­րուն կող­մէ գոր­ծադ­րուող ջան­քե­րը։ Նալ­պան­տեան եւ Զալ­պէր անդ­րա­դար­ձան Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան Ռի­կա­յի գա­գա­թա­ժո­ղո­վի հռչա­կագ­րին մէջ ղա­րա­բա­ղեան հիմ­նախնդ­րի հան­գու­ցա­լուծ­ման ուղ­ղու­թեամբ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րու ջան­քե­րուն եւ ա­նոնց կող­մէ 2009 թուա­կա­նէն ի վեր կա­տա­րուած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ար­տա­յայ­տուած ա­ջակ­ցու­թեան։ Զալ­պէր նշեց, որ հիմ­նա­հար­ցի խա­ղաղ կար­գա­ւո­րու­մը այ­լընտ­րանք չու­նի եւ վե­րա­հաս­տա­տեց ԵՄ-ի ա­ջակ­ցու­թիւ­նը՝ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու ձե­ւա­չա­փի շրջա­նակ­նե­րէն ներս շա­րու­նա­կուող բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն։

Միւս կող­մէ, ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ քննար­կում­ներ կա­տա­րե­ցին՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նա­հար­ցի կար­գա­ւոր­ման շուրջ։ Ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ Ճէյմս Ո­ւոր­լի­քի կող­մէ փո­խան­ցուած բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րով, միջ­նորդ­նե­րը հիմ­նա­հար­ցը լու­սար­ձա­կի տակ բե­րին ԱՄՆ-ի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան, Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին մօտ։ Ա­մե­րի­կեան կող­մը այս առ­թիւ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նած է շա­րու­նա­կե­լու հա­մար աշ­խա­տան­քը Ռու­սաս­տա­նի եւ Ֆրան­սա­յի հետ՝ հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման հաս­նե­լու նպա­տա­կով։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015