ՏԱԿԱՒԻՆ ԿԱՐԵԼԻ ՈՒ ԿԵՆՍԱԿԱՆ

Փա­րի­զի հա­յաբ­նակ ա­րուար­ձան­նե­րէն Ալ­ֆոր­վի­լի մէջ «Գէորգ Ա­րա­պեան» վար­ժա­րա­նի բաց­ման ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Փա­րի­զի «Նոր Յա­ռաջ» թեր­թը այս կա­պակ­ցու­թեամբ մատ­նան­շեց, թէ բաց­ման հան­դի­սու­թիւ­նը կ՚ի­մաս­տա­ւո­րէ այն հա­ւատքն ու հա­մո­զու­մը, թէ տա­կա­ւին կա­րե­լի է, անհ­րա­ժեշտ ու կեն­սա­նակ՝ հայ­կա­կան դպրոց մը կա­ռու­ցե­լը։ Այս վար­ժա­րա­նի կա­ռուց­ման ե­տին կանգ­նած է ա­մէ­նօ­րեայ պայ­քա­րը՝ քա­րա­ցած մտայ­նու­թիւն­նե­րու, ան­տար­բե­րու­թեան, օր ըստ օ­րէ նա­հան­ջի անձ­նա­տուր մտայ­նու­թեան տէր դա­սա­կար­գի եւ նոյ­նիսկ ձեռ­նար­կը ձա­խո­ղեց­նե­լու հա­մար աշ­խա­տող մթին ու­ժե­րու դէմ։ Հա­կա­դիր այս եր­կու ու­ժե­րու բա­խու­մին գի­տակ­ցու­թիւ­նը դպրո­ցին կա­ռու­ցու­մը կը դարձ­նէ ա­ւե­լի հե­տաքրք­րա­կան, ա­ւե­լի իմաս­տա­լից։ Վե­րոն­շեալ ա­ռա­ջին եր­կու կէ­տե­րը հե­տե­ւանքն են եր­րոր­դին։ Ե­թէ չըլ­լար հա­ւատքն ու հա­մո­զու­մը եւ մղուած ա­մէ­նօ­րեայ պայ­քա­րը, ա­պա բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րը ա­ռիթ պի­տի չու­նե­նա­յին ներ­կա­յա­նա­լու հան­դի­սու­թեան։ Թեր­թի խմբագ­րա­կա­նին մէջ նշուած է, որ ա­նոնք ո­րե­ւէ դեր չեն ու­նե­ցած դպրո­ցի  կա­ռուց­ման մէջ եւ այդ գոր­ծը կատա­րուած է ի­րենց կամ­քէն ան­կախ։

Ալ­ֆոր­վի­լի այս դպրո­ցին շի­նու­թիւ­նը ար­ժած է 4.5 մի­լիոն եւ­րօ, ինչ որ գո­յա­ցած է ան­հատ­նե­րու եւ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու նուի­րատ­ուու­թիւն­նե­րով։ Բա­րե­րար Գէորգ Ա­րա­պեան յատ­կա­ցու­ցած է 2.5 մի­լիո­նէ ա­ւե­լին։ Իսկ քան­դա­կա­գործ Էմ­մա Աբ­րա­հա­մեան դպրո­ցին կտա­կած է իր բնա­կա­րա­նը, որ վա­ճառ­քը ներ­կա­յիս ըն­թաց­քի մէջ է։

Այ­սօ­րուան կա­ցու­թեամբ ծախ­սե­րուն 7.5 տո­կո­սը դեռ կը մնայ առ­կախ, այ­սինքն՝ 350.000 եւ­րօ։ Այս գու­մա­րի գո­յաց­ման հա­մար նուի­րա­հա­ւաք­ման ար­շաւ մըն ալ սկսած է ֆրան­սա­հա­յու­թեան մօ­տ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015